– Torsdag 11. august reiste ei gruppe frå Bergen/Hordaland skogselskap med leiar og fitjarbu Ove Gjerde, saman med fylkesmann Lars Sponheim og fylkesskogmeister Loftur Jonson, til Island.

– Målet var å besøka desse skogane og vera med på å markera FN’s internasjonale ”Skogens år” på Island, fortel reiseleiar og kontaktmann Karvel Strømme til fitjarposten.no.

Han fortel vidare at skjedde i botnen av det vakre dalføret Skorradal på vest-Island, i nærleiken av garden Fitjar, som er eit vanleg stadnamn på Island, og tyder ”grøn bakke ned mot vatn”. Og han fortset:

«Her bur skogbonden og eldsjela Hulda Gudmundsdottir, som er offisiell leiar for ”Skogens år” på Island. Det er kan hende litt merkeleg at eit land der ein må vita kor skogen er for å kunna gå inn og nyta roa, angen og freden, legg så mykje vekt på å markera ”Skogens år”… ?

Men det er slik at islendingane i fleire generasjonar har kjempa for å skogkle landet. Då landnåmsmennene kom og busette seg på Island, seier soga at faktisk ein femdel av landet var skogkledd. Men det var trong for brensel, tømmer til hus og skip og til alle slags reiskapar, og det tok ikkje lang tid før mesteparten av skogen var borte. Planting av ny skog vart det aldri noko av, og bruk av drivtømmer og skipslaster med tømmer frå Noreg måtte løysa problemet.

Dessutan måtte islendingane gjera eit val: Beite til husdyra, først og fremst sau, eller skogplanting, og då valde dei sauen, som gav dei mat og klede.», fortel Strømme.

– Markeringa som gruppa frå Noreg deltok i 13. og 14. august, var òg ein slags minne-seremoni, opplyser Strømme vidare. – I 1878 drog nemleg islendingen Bjørn Bjarnason til Noreg for å gå på Stend jordbruksskule og utdanna seg til agronom. Han var nok mest interessert i skogbruk, for då han drog attende to år seinare, hadde han med seg tømmer til eit hus som han sette opp på garden sin, Vatnshorn i Skorradalur, ikkje langt frå Fitjar.

Dette huset har stått på staden heilt til sist haust, då Hulda berga det frå fullstendig forfall. Ho teikna huset og tok nøye mål, og huset er no gjenreist, men denne gongen fullstendig med islandsk tømmer. I talen sin ved avdukinga av det såkalla ”Pakkhuset”, la Hulda vekt på at dette faktisk var det første huset som var bygd fullstending av trevirke frå islandsk skog!

Støtta prosjektet

Bergen/Hordaland skogselskap, med leiar Ove Gjerde, gav 25 000 kr. til prosjektet, og rekker med dette ei viktig hjelpande hand til Island.

Til stades ved avdukinga av det nyreiste ”Pakkhuset”, som det blir kalla, var og Islands president, Olafur Ragnar Grimsson. Det har seg nemleg slik at både far og bestefar til Olafur Ragnar budde på nabogarden til Vatnshorn, Bakkakot, og han bad spesielt om å få vera til stades.

– Etter grundig info om dagens situasjon når det gjeld skogreising på Island, drog me vidare til Reykholt. Der fekk me ein levande historietime om Snorri Sturlusson, av sokneprest sera Geir Waage. Dagen vart avslutta med mottaking i den norske ambassaden, og orientering om den økonomiske stoda på Island etter den store bankkrisen, eller ”kreppan” som islendingane kallar det.

Sundag 14. august gjekk ferda til Thingvellir, og under vandringa gjennom denne islendingane sin nasjonal-heilagdom, gav reiseleiar og guide Karvel Strømme, gruppa den historiske bakgrunnen om livet på Thingvellir sidan første tinget vart sett år 930.

Neste stopp var det gamle bispesetet Skålholt. Her skulle det vera høgmesse, og i preika la presten spesiell vekt på den gamle og gode venskapen og samarbeidet mellom Island og Noreg når det galdt skogrøkt.

– Dette var i det heile tatt eit viktig tema under opphaldet på Island, for mange nordmenn, spesielt frå Vestlandet, reiste til Island for å planta skog, og islendingar drog til Noreg får å læra skogrøkt. Eg veit at fleire frå heimbygda mi, Fitjar, tok turen for å gjera ein innsats: Å skogkle Island på nytt!

Under avskjedsmiddagen på restaurant ”Perlan” i Reykjavik vart inntrykka frå opphaldet summerte, og konklusjonen på desse var enkel og grei: Me har her vore med på å starta noko som me må satsa vidare på, seier Karvel Strømme til slutt.