Rektor Leif Helge Engelsen framfor Fitjar vidaregåande Foto: Opplæringssenteret UiS


– Dette kom som lyn frå klar himmel, seier rektor Leif Helge Engelsen på Fitjar vidaregåande skule.

Fylkesdirektøren for opplæring i Vestland fylkeskommune kjem i ein fersk politisk sak med forslag om store endringar i det vidaregåande skuletilbodet på Stord.

I samband med bygginga av ny Stord vidaregåande skule på Vabakkjen, er det føreslått å opprette ei heilt ny linje for helse og oppvekst på Stord.

– Helse- og oppvekstfag er det utdanningsprogrammet av dei tradisjonelle yrkesfaga som Stord vgs ikkje tilbyr i dag. Gitt bakgrunn for senterstruktur, er det naturleg å legge til rette for at skulen også skal tilby dette utdanningstilbodet, og at Vestland fylkeskommune på denne måten bygger opp under utvikling av attraktive sentre, skriv fylkesdirektøren i saka.

Svært mange elevar pendlar frå Stord

I saka vert det vist til at 91 vidaregåande elevar frå Stord kommune i dag studerer noko som Stord vidaregåande ikkje tilbyr. 71 av dei studerer helse og oppvekst, i hovudsak på Fitjar vidaregåande.

Det er nettopp dette som gjer rektor ved Fitjar vidaregåande skule, Leif Helge Engelsen, svært uroa. I saka står framtida til Fitjar vidaregåande ikkje nemnd med eit ord. Men Engelsen er likevel sterkt uroa for konsekvensane dette vil ha for skulen.

– Dette kom som lyn frå klar himmel. Me hadde ikkje fått noko førevarsel før me såg saka på nettet.

– Det som kjem fram i denne saka er at dei ønskjer å opprette det same utdanningstilbodet innanfor helse og omsorg som Fitjar har. Det står rett nok i saka at Fitjar vidaregåande skal vidareførast, men ein kan jo lese mellom linjene kva som kan skje om dei opprettar ei slik linje på Stord.

– Har aldri opplevd dette før

Engelsen fortel at han aldri før har opplevd i sin fleire tiår lange karriere i den vidaregåande skulen at det vert føreslått paralelle utdanningsløp ved naboskulen.

– Dette har eg aldri opplevd før. Me har hatt ein politikk om at me rektorar ikkje skal tråkke i kvarandre sine bedd. Sånn har det vore heilt til no, og eg veit at det ikkje er rektoren på Stord vidaregåande som har spelt dette inn.

Stord24 skreiv før helga at fylkesdirektøren også vurderer å legge ned design- og handverk-linja på Fitjar. Den saka skal opp til politisk handsaming i fylket tysdag. I tillegg til dette er programfag for påbygg vurdert flytta frå Fitjar til Stord. Engelsen er svært uroa over summen av desse forslaga.

– Legg dei ned design og handverk og programfag for påbygg, og i tillegg oppretter ei helse og oppvekst-linje på Stord, då er det nesten ikkje meir igjen på Fitjar. Ein treng ikkje vere veldig oppglødd for å skjønne dette.

Rektoren reagerer på at fylkesrådmannen brukar forskjellige type argument når saker om Fitjar vidaregåande vert teke opp.

– I dei tidlegare forslaga om nedlegging på Fitjar så var det vist til økonomiske årsakar. No står det ingenting om økonomi. Det står at dei vil utvikle Leirvik som regionsenter. Då seier dei jo eigentleg at dei vil svekkjen Fitjar kommune. Så eg er veldig usikker på motivet for å gjere dette.

– Regionsenteret Stord bør ha denne linja

Stord24 har ikkje klart å få kontakt med fylkesdirektør for utdanning i Vestland, Bjørn Lyngedal, for ein kommentar. Men seniorrådgjevar Tor Ivar Sandvik i fylkeskommunen forklarar at forslaget om opretting av linja på Stord er på bakgrunn av at svært mange vidaregåande elevar pendlar vekk frå Stord i dag.

– Stord vidaregåande er ein stor skule i regionsenteret i Sunnhordland. Helse og oppvekst er det største yrkesfaglige utdanningsprogrammet i Hordaland fylkeskommune. Eit slikt utdanningsprogram bør difor tilbys på ein stor skule i regionsenteret.

Sandvik viser til at det er føreslått helse og oppvekst-linja ved Bømlo vidaregåande er dimensjonert ned, og at ei oppretting av linja på Stord gjer at det samla tilbodet i regionen ikkje vert svekka.

Han viser også til at det vil vere eit omfattande behov for helse- og omsorgsarbeidarar på Stord dei neste åra.

– I tillegg seier KS sin prognosemodell som reknar ut rekrutteringsbehovet i 2028, at det vil vere behov for 155 nye årsverk for sjukepleiarar og helsefagarbeidarar berre for Stord kommune.

– Fitjar ikkje vurdert i saka

– Kva vil då skje med dette studietilbodet på Fitjar?

– Me tek ikkje stilling til Fitjar vidaregåande i denne saka. Fitjar er ikkje ein variabel i denne saka.

– Rektoren ved Fitjar vgs seier at han på bakgrunn av dette er uroa for framtida for skulen?

– Eg må nesten vise til fylkesdirektøren for slike overordna spørsmål. Eg vil også vise til vedteken skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune, som slår fast kva opplæringstilbod Fitjar vidaregåande skal ha.

I planen som Sandvik viser til står det følgjande om Fitjar vidareåande:

«Fitjar vgs vert vidareført. Programfag for påbygg vert vurdert flytta til Stord vgs for å utnytta ledig kapasitet, og leigeavtalen skulen har for tilleggsareal vert avvikla.«