Fleirtalet i formannskapet i Fitjar røysta, etter ein lang diskusjon, for å utsetja heile saka om retaksering av eigedomsskatten.  

Fitjar kommune, som andre kommunar, må taksera alle eigedommane i kommunen kvart tiande år. Loven opnar for at det ved særlege tilhøve kan gjerast ny allmenn taksering tidlegare eller seinare enn dette, men ikkje seinare ein tre år.

Fitjar innførte eigedomsskatt i 2006 på verk og bruk (næringseigedom), og frå 2009 generell eigedomsskatt. Kommunen skulle hatt ei ny allmenn taksering i 2018 for skatteåret 2019, men dette blei vedtatt utsett eit år.

På formannskapsmøte rådde administrasjonen å vedta og setja i verk allmenn taksering/retaksering i 2019 med verknad frå 2020.

Dei rådde at ein for skatteåret 2020 nyttar Skatteetaten sitt formuegrunnlag for bustadeigedommar for dei bustadar som ein har det for. Ein nyttar sjablongtakstar for eigedommar som ikkje har det.

Skatteetaten sitt formuegrunnlag vert fastsett med utgangspunkt i ein kvadratmeterpris, berekna av Statistisk sentralbyrå, multiplisert med bustadens areal. Formuegrunnlaget vert justert årleg.

Eigedomsskatt på ubygde tomtar

Nytt for året er at ein må krevja eigedomsskatt på huslause tomtar. Administrasjonen rådde til å skattlegga ubygde eigedommar som bygde eigedommar.

– Det er viktig å spesifisera at denne saka ikkje gjeld om me skal ha eigedomsskatt eller ikkje. Den handlar heller ikkje om kva promilleprosenten skal vera. Dette gjeld korleis me skal taksera, og retaksera må me gjera, sa rådmann Olaug Haugen, før politikarane fekk diskutera saka.

Politikarane var samde om at skatt på ubygde tomtar var lite aktuelt, og diskuterte blant anna at ein her kunne setja låg promille, og setja frådraget so høgt at innbyggjarane slepp betalinga i realiteten.

Reduserte inntekter på 1,2 mill

Representant Sigurd Andre Maraas(Frp) uttrykte at han meinte ei eventuell eigedomsskattrekning bør skje på grunnlag av likningsverdien, før han fremja at ein utsette å behandla saka. Då vert opp til det nye formannskapet å bestemma over retakseringa.

Problemet med å utsetja saka til hausten er at ein ikkje kjem i mål med retakseringa før skattekrava skal vera klare til 1. mars.

Eit anna problem som Dagfinn Brekke (KrF) drog fram er kommunen tapar pengar på at ein ventar med å bestemma seg. Sakspapira syner at ei utsetjing vil gje svekka skattegrunnlag på om lag 485 mill. og vil gje reduserte inntekter på 1,2 mill. Dette grunna maksimal skattesats på 70 % vedteke av Stortinget.

Vigdis Røen Leirvik, vara for Agnar Aarskog, syntest saka var vanskeleg. Ho skulle gjerne likt å ta saka med seg til gruppemøte før kommunestyret og diskutera med sine partifeller.

– Kan ein senda saka til kommunestyret utan tilrådd vedtak, spurde Røen Leirvik. Ein konstanterte i fellesskap at det ikkje er lov å senda saker til kommunestyret utan framlegg til vedtak.

Terje Træet (H), vara for Arne Prestbø, meinte ein kunne tilrå administrasjonen sitt vedtak når det gjaldt takstmetode, men at ein må endra vedtaket so ein sikra på at folk slepp å betala skatt på ubygde tomtar.

– Retakseringa må jo gjerast, uttala Træet.

Attraktive Fitjar

– Om me går for tilrådinga til administrasjonen må me justera promillen ned. Me vil ikkje gje innbyggjarane våre høgare eigedomskatt. Me skal skapa attraktive Fitjar, og høgare eigedomsskatt er det motsette, uttal Tislevoll.

Som fleirtalet i formannskapet lente Tislevoll mot å utsetja saka. Då dukka eit nytt problem opp: kunne ein utsetja å behandla saka, eller måtte den innom kommunestyret?

Administrasjonen sjekka opp i det, og ein slo fast at formannskapet kunne vedta å utsetja behandlinga.

Sigurd Andre Maraas, Wenche Tislevoll og Terje Træet røysta for ei utsetjing. Dermed vert det opp til det nye formannskapet i Fitjar kommune å bestemma korleis takseringa skal gjerast.