Foto: Wikipedia

Fitjar eldreråd ynskjer seg apotek i Fitjar, men har enno ikkje funne nokon som vil starta eit i kommunen. 

Eldrerådet tok i februar kontakt med Vitusapotek og Boots Apotek, for å høyra om dei hadde interesse for å starta apotek i kommunen.

Dei skriv i brevet til apoteka at Fitjar kommune burde ha eit apotek med sine 3200 innbyggjarar. Dei viser til at det tungvint å køyra til Stord og henta medisiner. Dei syntest ogso det er dumt at ein må betala pakkegebyr og porto, om ein ynskjer å få sendt medisinane sine til Larsen Multihandel.

Eldrerådet saknar apotek i bygda, og viser til at det er ledige lokal i sentrum som kan høva til eit apotek.

Ikkje lønsamt seier Vitusapotek

Norsk Medisinaldepot AS som eig Vitusapotek, takkar Fitjar eldreråd for førespurnaden, men skriv at dei har ingen tankar om å opna apotek på Fitjar. Dei skriv at det vert ei utfordring å finna den nødvendige bemanninga, samt å sikra lønsemd.

Norsk Medisinaldepot skriv vidare at dei kan eventuelt hjelpa eit privat apotek på beina, dersom dei kjøper legemidlar sine frå Norsk Medisinaldepot.

Boots har ikkje svara Fitjar kommune/Eldrerådet på førespurnaden enno.