Arkivfoto: Tannlege Åslaug Emmerhoff sluttar på Fitjar etter 20 år.

Fitjarbuen saknar tannlege på Fitjar, no skal politikarane sjå om det er mogleg å få ein tannlege tilbake til kommunen.

I 2013 vart den offentlege tannklinikken på Fitjar nedlagt. Nyleg forsvann ogso den private tannlegepraksisen på Fitjar. Dermed er Fitjar heilt utan tannlege i kommunen.

Når ein la ned den offentlege klinikken skulda ein på at det var utfordrande med rekruttering til einmannskontor, stabilitet i bemanninga og at tannlegen hadde ynskje om å arbeide i større fagmiljø. Ogso den private aktøren, ynskte seg eit fagmiljø.

Ein har sidan hatt ein avtale med den offentlege tannlegehelsa på Stord, og ein til to gongar i året har dei vitjar Fitjar bu- og behandlingssenter, og brukarar som nyttar helsetenester frå heimebaserte tenester. Desse har fått tid med tannpleiar, men må reisa til Stord for behandling av skader.

Å reisa til Leirvik er ei ulempe både for born, elevar, eldre og andre. Spesielt utfordrande vert det for personar med store hjelpebehov, og demente. Både brukarrådet ved Fitjar bu- og behandlingssenter og Pensjonistutvalet til fagforbundet i Hordaland har ytra sine bekymringar om det manglande tannlegetilbodet i Fitjar.

Eldrerådet sendte saka til politikarane

Eldrerådet, med støtte frå Råd for funksjonshemma, sendte saka om tannhelsetenesta i Fitjar til rådmannen og vidare til politisk behandling. Utval for oppvekst og omsorg hadde saka til behandling i går.

Ein må vurdere om det er realistisk å få tilbake eit offentleg tilbod eller ein privat praksis. Eventuelt eit samarbeid mellom desse to. Administrasjonen rådde utvalet om å be rådmannen utgreia saka, og fremja den til politisk handsaming våren 2020.

Representant Harald Rydland meinte det var feil å byrja hos rådmannen, ein måtte heller gå den politiske vegen om politikarene på Fylkestinget, og fremja nytt framlegg til vedtak:

Utval for oppvekst- og omsorg meiner det bør arbeidast vidare for å få på plass ein tannklinikk som er basert på offentleg/privat samarbeid i Fitjar. Dette vil kunna sikra eit godt tilbod til alle som måtte ha behov for ordinære tannhelsetenester i kommunen.

Ordføraren, saman med det politiske miljøet i Fitjar, bør gå i dialog med politikarane i fylkeskommunen for å sjå på korleis dette kan løysast, gjerne som eit prøveprosjekt i Fitjar. Det kan vera nyttig å ha dialog med aktuelle privatpraktiserande tannlegar undervegs i arbeidet.

Dersom det ligg til rette for ei politisk løysing på saka, må rådmannen involverast nærare i prosessen.

Utvalet for oppvekst og omsorg vedtok samrøystes dette framlegget.