I samband med Verdas matvaredag 16. oktober skriv Norges Bygdekvinnelag i ei pressemelding at born må få meir kunnskapar om råvarer og matlaging.

I ei pressemelding på NTB syner generalsekretær Cesilie Aurbakken til ei undersøking Bygdekvinnnelaget har gjort. Her svarar 59 % av dei spurde at borna deira, i alderen 8 – 14 år, i liten eller svært liten grad tek del i matlaginga i heimen, sjølv om ein el av borna kunne tenkje seg å delta meir. Årsaka til at borna ikkje slepp meir til, er at det tek kortare tid for foreldra å gjere det sjølv.

– Men det er viktig at barn, unge og vaksne får lære det som tidlegare vart overført frå den nære familien: kunnskapar om matvarer og matlaging. Bygdekvinnelaget er oppteke av å synleggjere at matkunnskap er viktig både for folkehelsa og for berekraftige matsystem, seier generalsekretær i Norges Bygdekvinnelag Cesilie Aurbakken.

Leiar i  Fitjar Bygdekvinnelag, Lilli Ann Drønen, trur at det kan stå betre til på landsbygda enn i byane med omsyn til dette. -Men det er viktig at borna får vere med i matlaginga. Di meir dei får vere med, om dei grisar aldri så mykje, di betre kokkar vert dei, seier Drønen.

Fitjarposten minner elles om at det vert sett skikkeleg fokus på lokal matlaging under haustmarknaden i Kulturhuset førstkomande laurdag.

Ingressbilete: Illustrasjonsfoto: Margit Vea