John Karsten Raunholm orienterer til utval for oppvekst og omsorg. Foto: Ingrid Hovstad

Utval for oppvekst og omsorg innstilte på å vedta nye vedtekter for skulefritidsordninga i Fitjar.

Etatssjef for oppvekst- og kultur John Karsten Raunholm, har saman med ei arbeidsgruppe laga framlegg til nye vedtekter for skulefritidsordninga i Fitjar kommune. Arbeidsgruppa har vurdert organiseringa og sett etter innsparingsmoglegheiter.

Gruppa legg no fram vedtekter som følgjer det nasjonale regelverket for SFO, og gruppa sitt framlegg har vore på høyring. Det er gjort 4 store endringar i frå dei gamle vedtektene.

Ein har sett ned at gruppestørrelsen ikkje bør vera større enn 12 born. Dette er for å sikra kvaliteten i tilbodet.

Tilbod om utvida SFO tilbod i periodane skuleårsslutt til 1. juli, og frå 1. august til skuleårsstart er blitt teken bort grunna lita interesse for dette tilbodet. Kommunen har berre plikt til å ha ei ordning i skuleåret.

Opningstidene for SFO ordningane ved dei ulike skulane er lagt inn i vedtektene, noko ein har gjort med eit ynske om å vera tydelege.

Den største endringa er at born med særskilte behov ikkje lenger får gratis SFO ordning på 1.- 4. trinn. Fitjar har tidlegare hatt gratis SFO frå 1. til 7. klasse for born med særskilte behov, no vert det berre gratis ordning for born med særskilte behov i frå 5. til 7.klassen.

Best med kvar skule for no

Arbeidsgruppa har vurdert at ei SFO organisering ved kvar skule i kommunen som det mest tenlege. Ein kan likevel ikkje halda oppe eit slikt tilbod ut frå eit økonomisk omsyn dersom talet på deltakarar vert for lite. Dette må vurderast kvart år. Dersom ein vel å berre ha eit tilbod ved ein skule i kommunen, vil dette skapa store utfordringar for foreldra i høve til transport til og frå ordninga. Om ein i tillegg må transportera borna mellom skulane morgon og ettermiddag vil dette bli svært kostnadskrevjande.

Når ein ser på SFO-ordninga med økonomiske briller ser ein at Fitjar er langt unna sjølvkost. Ein må i framtida vurdera å auka foreldrebetalinga, for å nærma seg sjølvkost i alle fall. Men auka foreldrebetalinga kan føra til at folk seier opp plassen sin, ein må difor vurdera nøye ein eventuelle auke i foreldrebetaling.

Utval for oppvekst og omsorg rår kommunestyret til å godkjenna nye vedtekter for skulefritidsordninga. I samband med den årlege budsjettprosessen må ein vurdera om det er økonomisk grunnlag for å ha eit SFO tilbod ved alle skulane i Fitjar kommune. Betalingssatsar vert årleg fastsett i økonomiplanen. I høve til sjølvkostprinsippet må betalingssatsane aukast.

Les ogso: Går tilbake til kommunal SFO i Dåfjorden.