Skipsdesignmiljøet til Wärtsilä må gjennom nok ei omfattande strukturendring. Her er leiaren for avdelinga som snart vert avvikla, Ove Wilhelmsen. Foto: Jonas Sætre/Stord24

Det er førebels uvisst om endringane vil føra til nedbemanning på Stord.

Like før koronakrisa slo ut, den 5. mars, varlsa Wärtsilä-konsernet globalt at dei ville gjera større organisasjonsendringar. Målet var å forenkla organisasjonen og fokusera på det som var kjerneområda til konsernet, å driva innfor det ein kallar smart marinteknologi.

– Då visste me ikkje omfanget av kva dette fekk å seia for dei forskjellige forretningsområda, fortel administrerande direktør i Wärtsilä Norway, Hans-Petter Nesse.

Parallelt med prosessen med å sy saman den nye organisasjonen kom så koronakrisa med alle dei følgjene det fekk for den globale økonomien.

– Frustrerande og spennande på ein gong

Prosessen skal ikkje vera ferdig før 1. juli, men før helga blei dei tilsette i Wärtsilä på Stord informert om ei større endring: Wärtsilä Ship Design, som inntil i fjor opererte som eit heilt eige selskap fram til det då blei fusjonert inn i Wärtsilä Norway, vil ikkje lenger eksistera som ei eiga avdeling.

– På fredag blei me informert om at skipsdesign kjem til å endra karakter i forhold til tidlegare. Avdelinga kjem til å bli ein del av «integrated systems and solutions», som vil bli namnet på ei ny avdeling.

– Kva vil dette bety i praksis for dei tilsette i Sunnhordland?

– Det veit me ikkje heilt enno. Det er mykje usikkerheit blant dei tilsette og andre i organisasjonen. Målsetnaden er at dette skal vera ferdig til 1. juli, og då får me sjå korleis dette vil sjå ut. Sånn sett er dette både frustrerande og spennande på ein gong, seier Nesse.

Hans Petter Nesse er administrerande direktør i Wärtsilä Norway. Foto: Wärtsilä

Nokre er frustrerte

Han har inntrykk av at dei tilsette tok meldinga før pinsehelga med blanda reaksjonar.

– Sidan folk sit på heimekontor og fekk vite dette via Teams, så er det vanskeleg å seia heilt korleis folk reagerte. Men me har prøvd å ha nokre samtalar. Nokre ser positivt på endringar og moglegheiter, og så er det nokre som stiller seg undrande og er frustrerte etter nok ei endring. Det er heilt forståeleg.

– Fryktar du at det blir nedbemanningar lokalt?

– Det er for tidleg å seie. Det veit me ingenting om no. Me får først vite dette når organisasjonen er på plass, seier Nesse.

Det dei så langt har fått vite, er at det er iallfall 700 stillingar i heile Wärtsilä-konsernet som ikkje vil eksistera i den nye organisasjonen. Samtidig er det oppretta 300 stillingar i dei nye avdelingane som folk kan søkje på.

Har permittert kring 100 lokalt

Nesse legg ikkje skjul på at koronakrisa har innverknad på prosessen som har gått sin gang denne våren.

– Dette var planlagt før koronaen, men korona har hatt ein påverknad i marknaden me jobbar i, både lokalt og globalt. Endringa har difor gjerne blitt forsterka ved at me ikkje har like mykje aktivitet lenger.

Wärtsiä-sjefen fortel at selskapet no har kring 100 permitterte på Stord og Bømlo som følgje av koronasituasjonen. Ei hovudvekt av desse er deltidspermitterte.

– Dette følgjer me opp frå veke til veke. Me var relativt seint ute med permitteringar, og gjorde ikkje dette før tidleg i mai. Eg får håpe at me ikkje blir forsinka den andre vegen også, og at me kan ta folk tilbake i arbeid snarast.

Fleire store endringar

Dei tilsette i Wärtsilä Ship Design har gått gjennom fleire store endringar etter at avdelinga vart oppretta i 2008, då Wärtsilä kjøpte Vik-Sandvik på Fitjar for 1,4 milliardar kroner. I 2016 flytta avdelinga frå Fitjar til Wärsilä-bygget på Heiane.

I august i fjor var det slutt for Wärtsilä Ship Design som eit eige selskap, då det blei fullintegrert i Wärtsilä Norway. Før dette hadde selskapet gått med omfattande underskot dei siste åra. 2018-rekneskapen viste eit underskot på nær 40 millionar kroner. No vil avdelinga altså opphøyre å eksistere.

– Er dette i praksis slutten på Wärtsilä Ship Design slik det har vore fram til no?

– Det vil nok sikkert folk føle, for det vil bli integrert og ein del av den store avdelinga. Det er klart det er mykje kjensler i skipsdesignmiljøet for korleis ting ein gong har vore, seier Nesse.