Eit ambulant team som kommunane Fitjar, Stord og Bømlo samt HSH og Helse Fonna er saman om, jobbar for å auka og utvida rehabilitering i heimen for hjerneslagspasientar og andre som har fått sterkt nedsett funsjon etter sjukdom.

Prosjektet starta opp våren 2012 med midlar frå Helse Fonna og Høgskulen Stord/Haugesund. Målet var å betre pasientforløpet for hjerneslagspasientar i dei tre kommunane, og det ambulante teamet med utspring i Stord Sjukehus har så langt gjeve tilbod til 42 pasientar om å koma heim til dei for å leggje til rette for rehabilitering i heimen. Dette er heilt i pakt med både nasjonale og regionale retningslinjer.

Helsedirektoratet har no løyvd 2,4 millionar kroner til å fortsetje og utvide prosjektet. Samstundes har Regionalt forskningsfond Vestlandet løyvd 200 000 kroner til eit forprosjekt der ein skal måle effekten på tenestene når tilsette i første rekkje får målretta opplæring i rehabilitering. 

I tillegg til midlane frå direktoratet og det regionale forskningsfondet har dei 400 000 kroner frå før til rådvelde. Det vil seie gruppa no har tre millionar kroner som dei kan bruka til dette føremålet.

– Per i dag utgjer den ambulante gruppa 1,8 årsverk. No vil me doble dette, fortalde leiar for prosjektgruppa som styrar det heile, Astrid Larsen, under ein pressekonferanse på Stord sjukehus i dag. 

– Bak pengane me no har fått, ligg det føringar på at me skal utvida tilbodet om rehabilitering i heimen til fleire grupper enn hjerneslagspasientane. Andre som som fått sterkt nedsett funskjonsevne på grunn av sjukdom vil òg kunne få tilbod no, la ho til.

Ein viktig del er vidare å ha eit tett og nært samarbeid med dei som jobbar med heimebaserte tenester slik at dei òg i aukande grad er i stand til å jobba med rehabilitering. 

– Her vil me arrangere tre opplæringsdagar i vår og i haust for nøkkelpersonar, seier Bente Kvilhaugsvik frå HSH.

– Målet med det heile er at ein gjennom slik rehabilitering kan gjere kvardagen betre for dei som har tapt funksjonsevne, og om det vert sett inn mykje ressursar rett etter sjukdommen har ramma, vil det kunne hjelpe folk til i større grad å kunne hjelpe seg sjølv. Såleis vert det òg god samfunnsøkonomi på sikt, understrekar prosjektleiar Astrid Larsen til slutt.