Bård Inge Sørfonn (KrF). Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Treng betre oversikt før dei kan gå for eller imot om Fitjarøyane skal inn i ordninga; Utvalde kulturlandskap.

Det har vore stor interesse rundt Fitjarøyane dei siste dagane etter at Statsforvaltaren i Vestland tilrådde Fitjarøyane som ein ny kandidat til Landbruksdirektoratet, miljødirektoratet og riksantikvaren si ordning; Utvalde kulturlandskap (UKL).

Under eit ope møte måndag kveld uttala leiaren av Interesselaget for Fitjarøyane, Bernt-Christian Pettersen at fleire av medlemmane i laget var skeptiske til offentleg innblanding. Pettersen kritiserte ogso Fitjar kommune si handtering av saka. Han var forundra over at rådmannen tilrådde politikarane til å vera positive til at Fitjarøyane skal verta UKL når grunneigarane ikkje har fått uttala seg.

Under møtet kom det fram at ein hadde hive seg litt rundt då det var kort frist å melda si interesse på, men at denne fristen no var utsett.

Utset handsaminga

Utval for plan og miljø hadde saka oppe på tysdag, og bestemte seg til å sjå vekk frå rådmannen si tilråding for no. Utvalsleiar Bård Inge Sørfonn (KrF) fremja utsetjingsframlegg, og bad administrasjonen om å få betre oversikt over kva grunneigarane meiner om saka. Framlegget til Sørfonn vart samrøystes vedteke og lyder i sin heilskap slik:

Det vart dermed bestemt at alle grunneigarar og hytteigarar skal få spørsmål om dei ynskjer ei deltaking i UKL eller ikkje. Utvalet ber ogso om at administrasjonen teikna inn grensa for området på eit kart, samt kjem med meir informasjon om korleis midlane skal fordelast.

– Skal det fordelast administrativt eller politisk? Kva meirkostnadar vil ordninga gje administrasjonen? Kor stort tilskot kan ein rekna med at Fitjar får til utdeling kvart år?

Sjølv om kommunen og grunneigar skulle koma fram til at dei er positive er det Landbruksdirektoratet, miljødirektoratet og riksantikvaren som til slutt bestemmer om Fitjarøyane får plass i ordninga eller ikkje. I dag er det 46 områder i Noreg som er innlemma i den eksklusive ordninga.