Foto: HLF

Lesarbrev: Skal me unngå at dagens barn og unge endar opp med høyrselstap og tinnitus, må dei læra å passa på eigen høyrsel.

Av: HLF Sunnhordland, ved leiar Leif Erik Larsen

Tilhøyrer du generasjon «Lyd på øyra»? Eller har du barn eller barnebarn som elskar musikk, film, podkast og dataspel, og som sit i timesvis med hovudtelefonar eller øyrepluggar? Då kan det vera smart å læra eit par enkle lydvet-reglar og ta ein prat om høyrsel.

Det er dette me i HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) ynskjer med vår nasjonale kampanje «Kvart Øyra Tel» med start 3. juni. I år set me fokus på barn og unge, og målet er å forebygge akutte og framtidige høyrselsskader hos ein heil generasjon.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har allereie slått alarm: Halvparten av verdens unge, 1,1 milliard menneske i den vestlege verda, kan enda opp med hørselsskader på grunn av måten me omgås lyd på. Å verna mot støy og begrensa høg lyd rett på øyra er særs viktig for å unngå dette scenariet, ifølge WHO.

Det er verdt å merkje seg at me menneske har individuelle grenser for kor mykje lyd som skal til for å skada høyrselen. Barns høyrsel viser seg å vera ekstra sårbar for høg lyd og støy. Ingen kjenner langtidseffekten av dagens bruk av små høgtalarar rett i øyra via hovudtelefonar/headsett og øyrepluggar/earpods.

Derimot veit me litt om unges lydbruk i Noreg: Èin av fem unge innrømmer at dei har vore bekymra for eigen høyrsel ved bruk av hovudtelefonar i løpet av det siste året, ifølge nye tal frå Helsepolitisk barometer 2020*. Ein fersk undersøkelse Norstat har gjennomført for HLF  viser dessutan at èin av fem i alderen 15 til 19 år brukar hovudtelefonar i sju timar eller meir dagleg. Seks timar er maksgrensa WHO har satt som føre-var-grense.

Me veit også litt om unges spelvanar: 93 prosent av norske gutar og 70 prosent av alle jenter mellom 13 og 18 år spelar på nett, noko som betyr bruk av hovudtelefonar. Særleg under koronaepidemien har spelaktiviteten vore rekordhøg.

Skal me unngå at dagens barn og unge endar opp med hørselstap og tinnitus, må dei læra å passa på eigen høyrsel. Heldigvis er ikkje lydvet vanskelig å læra.

HLFs hovedbudskap kan oppsummerast med tre enkle råd:

  • Ta lydpausar, og gje høyrselen «friminutt» kvar time
  • Demp volumet på hovudtelefonar og øyrepluggar
  • Beskytt øyra mot støy

Akkurat som me har lært å bruka solkrem når me skal eksponerast for mykje sol, bør me ha øyreproppar med på stader med høg lyd. Ikkje minst er dette viktig på konsertar, som er den arenaen som skapar størst bekymring for eigen høyrsel, både blant dei unge sjølv og i befolkningen generelt.

Éin million nordmenn har i dag ei eller anna utfordring med eigen høyrsel.

Hugs at høyrselen skal vara livet ut – forebygging handlar om det du gjer i dag!