120 personer har mista livet i trafikken hittil i 2013. I same periode i 2012 omkom 103 personar i vegtrafikkulykker. Det gjev grunn til ettertanke.

Trygg Trafikk melder at eit førebels tal for omkomne i august 2013 er 25. I same månad i 2012 var talet 15. 

I gjennomsnitt dei føregåande fem åra er 22 personar omkomne i vegtrafikkulykker i august.Tala i august fordeler seg slik: 13 bilførarar, fem bilpassasjerar, fem motorsyklistar, ein syklist og ein fotgjengar.
 
Av dei til saman 18 omkomne bilførarane/-passasjerane blei 12 drepne i kollisjon med anna kjøretøy og seks i eineulykker.

Av dei 25 omkomne var 19 menn og seks kvinner.

Trygg Trafikks oversikt er basert på politirapporterte ulykker via deira distriktsleiarar.