Barn oppfattar trafikken annleis enn vaksne. Derfor er det lurt å trene på å gå til skulen (Foto: NAF)

Skuleåret har begynt, og mange barn tar fatt på ein ny skuleveg for første gong. Derfor er NAF ute med sju gode tips til ein trygg skuleveg.

– Å gå eller sykle til skolen kan både vere sosialt og god avkobling for barna og dei vaksne som følgjer dei. Då er det viktig at barna opplever skulevegen som trygg, seier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgivar i NAF.

Barn oppfatter trafikken annleis enn vaksne

Barn oppfattar ikkje trafikken på same måte som oss vaksne, og skulevegen kan vere full av trafikkfeller for dei minste. Medlemsorganisasjonen NAF har eit sterkt engasjement for trafikktryggleik og oppfordrar derfor alle foreldre og føresette til å øve på skulevegen saman med barna.

– Bruk tid til å lære barna riktig åtferd i trafikken, og gjer det du sjølv lærer barna. Det kan også vere lurt å alliere seg med andre i nabolaget som ein kan gå, sykle, køyre eller ta buss saman med. Berekn god tid når du følgjer barn til skolen, anten de går, syklar eller køyrer buss eller bil, seier Handagard.

Foreldre i bil kan skape farlege situasjonar

Barn er små av vekst og viser ikkje like godt som vaksne i trafikken. Det er viktig at barna blir så synlege som mogleg, og refleks er ei sjølvfølgje. Og dersom du vel bilen, er rådet fra NAF klart:

– Må du køyre til skulen, bør du parkere 200-300 meter unna skulen og gå saman med barna det siste stykket. Med slike «droppsoner» unngår ein kø og trengsel rett utanfor skulen. Foreldre med hastverk kan ofte skape farlege situasjonar når dei hentar og leverer, seier Handagard.

NAF har utarbeidd sju råd som skal hjelpe foreldre og føresette til å auke trafikktryggleiken rundt skular og på skulevegane.

  1. Berekn god tid: Nok tid slik at de unngår stress, er alfa og omega når du følgjer barn til skulen, anten de går, syklar eller køyrer buss eller bil. Viss det ikkje er droppsone ved skulen, kan du setje av barna 200–300 meter unna for å unngå trengsel ved skulen.
  2. Fartsgrenser ved skulene: Ved alle skular er det sett lågare fartsgrenser for å auke tryggleiken for barna. Vis respekt for fartsgrensene.
  3. Lyskryss og fotgjengarovergangar: Ver spesielt merksam på lyskryss, og vis aktsemd når du nærmar deg lyskryss og fotgjengarovergangar. Hugs at barn har store problem med å bedømme fart og avstand til eit køyretøy. Ein førsteklassing vil faktisk ikkje kunne bedømme om ein bil står stille eller er i fart når bilen er eit stykke unna.
  4. Sikring av passasjerar: Sjølv på ein kort skuleveg skal alle i bilen vere sikra. Det er sjåføren sitt ansvar at alle passasjerane er sikra på forsvarleg måte. Barn som er lågare enn 150 cm skal ikkje sitje i framsetet med kollisjonspute viss kollisjonsputa ikkje er fråkopla. Unngå store og tjukke jakker i bilen, det hindrar setebeltet i å verke optimalt ved ein kollisjon.
  5. Merksemd: Ver svært merksam når du set av barnet ved skulen. Unngå å køyre inn i skulegarden. Bruk på-/avstigingslomme der slike finst. Det beste er å parkere nokre hundre meter unna det mest trafikkerte området, og gå saman med barnet resten av vegen.
  6. Viss du må parkere ved skulen eller barnehagen: Det sikraste er å rygge inn på den ledige plassen når du kjem. Då har du den beste oversikta over trafikkbildet, og har god oversikt når du skal ut av parkeringsplassen igjen.
  7. Vidare ferdsel: Når du har sett av ditt eige barn utanfor skulen, vis respekt for andre barns skuleveg og køyr pent!

Om NAF:
Kvar tiande nordmann og 25 prosent av alle personbileigarar er medlemmer i NAF. Dette gjer NAF til Nordens største interesse- og forbrukarorganisasjon med nærmare 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattande med 71 lokalavdelingar, 360 tilsette og ca. 2000 frivillige.