Familiegudstenesta, med kransenedlegginga, minna oss på ofra dei som har levd før oss gjorde, og kva dei betyr for oss i dag.

 

 

I preika under gudstenesta oppmoda Nysæter-prest Arnt Johan Vistnes kyrkjelyden til å engasjera seg i den verda dei lever i. Dei som veit kva som er rett og rettvist, må gripa inn mot urett. Han ønskte at me må læra av historia, og bruka den lærdommen i dagens situasjon. Vistnes viste til dei som flyktar over Middelhavet, frå Nord-Afrika og inn i Europa, og trekte parallellen til korleis det var i Norge under krigen, det mange nordmenn var flyktningar, som flykta frå og kjempa mot kår dei ikkje ville leva under. Vistnes ønskte at minna om kampane nordmenn for over 70 år sidan kjempa, gjer at me som i dag har det så godt, kan visa nestekjærleik mot dei som ikkje har det like godt.

Arnt Johan Vistnes under preika 17. mai. Foto: Arne Vestbøstad

Elles sytte Fitjar skulekorps og Osternes mannskor for at det også i år blei herlege musikalske lysglimt, når vêret ikkje spelte heilt på lag. Som sagt var det lånt inn prest frå Nysæter, og han fortalte at i kyrkja der var det ikkje vanleg å samlast til gudsteneste på 17. mai, men ein kom saman til frukost, Han let seg imponera av framføringa av «Når fjordenen blåner», når kyrkjelyden song med på «Gud signe deg Norge mitt deilige land». – Det skal eg ta med meg tilbake, braut han ut.

 

Ordførar Wenche Tislevoll leia seremonien med kransenedlegging ved bautaen over dei falne under Andre verdskrig, og i år nemnte ho særleg Lars Hovstad og Osvald Nesbø og deira innsats mot okkupasjonsmakta.

 

 Ingressbilete: Ordførar Wenche Tislevoll under kransenedlegginga. Foto: Arne Vestbøstad