– Ikkje ta skulen frå oss! seier Rune Helland og ungane Ingeborg og Sverre. Foto: Kjetil Rydland.

Over 200 møtte opp til protestaksjonen framfor Fitjar rådhus måndag ettermidag, og både tente faklar og sterke appellar skapte oppheita stemning i vinterkulden.

Den tillyste protestaksjonen samla godt over 200 øvrebygdarar og andre støttespelarar i alle aldrar. Sjølv om ikkje det var faklar til alle, lyste aksjonistane godt opp i dei gule vestane sine framfor rådhuset.

Me fekk oppleva eit engasjement som me ikkje er vane med på Fitjar; det er tydeleg at mykje står på spel i denne saka. Og me kunne høyra taktfaste rop til støtte for skulane.

Konferansier på rådhustrappa, Mette Haldorsen, la ikkje skjul på at det hadde vore tøft å leva i uvisse i haust, med trugsmål om nedlegging. Ho slo fast at det ville vera ein skandale om skulen blir nedlagt: – Me misser limet i bygdene! slo ho fast, før ho stemte i: – La skulen vera, la bygda leva!

Nestleiar i FAU Øvrebygda, Anja M. Austlid, poengterte at skulen er nødvendig for at Øvrebygda skal vera ein attraktiv stad å bu for unge i etableringsfasen. Ho meinte at budsjettforslaget ikkje underbyggjer tru på vekst i Fitjar kommuen. Ho oppmoda politikarane om å våga å satsa på vekst i Fitjar, og slo fast at det ville vera ein skandale å leggja ned grendaskulane.

Kjell Nesbø er tidlegare ordførar, og han har vore med på skulenedlegging før. Han meiner saka stiller seg annleis denne gongen, og peika mellom anna på at Øvrebygda er ein moderne skule, med eit godt uteareal. Rimbareid skule har idag for lite uteareal i høve til kva som er tilrådd. Med si lange erfaring meniner Kjell Nesbø at kostnaden ved utbygging av Rimbareid fort vil overskrida dei 11 mill. som er berekna.

Ordførar Wenche Tislevoll tok mikrofonen på slutten av markeringa på rådhustrappa. Ho takka for engasjement i saka, og oppmoda fitjarbuen om å engasjera seg aktivt i politikk. Denne gongen blei ordføraren møtte med kraftig buing frå publikum.

Ein stor del av dei frammøtte blei med inn på open høyring i kommunestyresalen. Her nytta fleire høvet til ein siste appell til kommunestyrerepresentantane.

Etter høyringa gjekk dei ulike kommunestyregruppene kvar til sitt. I realiteten blir nok skulesaka avgjort på desse gruppemøta, og endeleg avgjerd blir fatta i Fitjar kommunestyre førstkomande onsdag.

Etter det Fitjarposten kjenner til, vil rundt halvparten av kommunestyrerepresentantane gå inn for KrF sitt forslag, som vil berga grendaskulane. Men det har ikkje lukkast Fitjarposten å få noko endeleg svar i kveld, så me må førebels konkludera som Harald Rydland i Fitjar KrF:

– Dette er ein politisk thriller!