Hands are cut bush clippers

Små barn på skulevegen blir lett usynlege bak store hekkar og buskar. Dette kan føre til farlege situasjonar i trafikken. Trygg Trafikk oppmodar folk om å klippe hekkane i samband med skulestart.

Høge buskar ved avkøyrsler eller store greiner som heng ut i vegkryss, kan gjere det svært uoversiktleg for bilistar, syklistar og gåande. Dette er eit aukande problem i sommarmånadane.

Trafikantane mistar ikkje berre sikt, men kan også gå glipp av viktig informasjon når skilt langs vegane vert skjulte av grøne buskvekstar.

Ein lovpålagt klipp

Folk som bur langs trafikkerte vegar, må klippe hekkar og buskar på eigedommane sine, av omsyn til eigen og andre sin tryggleik.

– I desse dagar startar barna på skulen igjen, og vi ynskjer at flest mogleg skal gå og sykle der det høver seg. Då må det leggast til rette for at det kan skje på ein sikker måte. Barna må vere synlege langs vegane, seier regionleiar i Trygg Trafikk Vestland, Knut Olav Røssland Nestås.

Å syte for fri sikt er så viktig at ansvarstilhøva er nedfelte i veglova. Det er du som bur ved vegen, som er ansvarleg for å klippe hekk og buskar på eigedommen din. Det skal være god sikt ved vegkryss og ved avkøyrsla. Mange bilistar må også krysse gang- og sykkelvegar for å køyre ut på vegen. Då må dei lett kunne sjå både små og store trafikantar.

Berre ein halv meter

Når du står tre meter inn i avkøyrsla, di skal du ha minst 30 meter fri sikt i kvar retning langs gang- og sykkelvegen, ifølge lova. Hekk og gjerde skal heller ikkje vere høgare enn 50 centimeter ved avkøyrsla. Om avkøyrsla munnar ut i ein veg med fartsgrense 50 km/t, må det vere fire meter fri sikt inn og 45 meter til kvar side når du står inne i avkøyrsla di, ifølgje Statens vegvesen si temaside om vegetasjonsrydding og ein brosjyre om temaet, som ligg ute på www.vegvesen.no.

– Det her gjeld mange stader i distriktet vårt. Mange er nok ikkje klar over dette, no må vi saman ta eit tak for å sikre best mogleg sikt og trafikktryggleik før skulestart, avsluttar Nestås.

Knut Olav Eøssland Nestås, Regionleiar i Vestland Trygg Trafikk. Foto: Trygg Trafikk.