I Fitjar er no 50  bøsse-bærarar klar til innsats  for Blå Kors TV-aksjonen 2008.

 -Leiar for aksjonskomiteen i Fitjar, ordførar Harald Rydland, fortel at det har vore ein fornøyelse å få tak i bøssebærarar.  Folk har vore positive så sant dei har hatt anledning til å gå.  I tillegg til dei som er spurde, er det fleire som har meldt seg frivillig.  Det er no lagt opp til at alle hus i Fitjar skal få besøk ein gang mellom kl. 16.00 og 18.00 på søndag.  I tillegg vil det verta samla inn pengar i Sandvikvåg, Kråko og  Kulturhuset.
 
Aksjonsleiaren håpar og trur at folk vil støtta godt opp om denne aksjonen.  Me har fått sett sterke innslag om aksjonen på NRK-TV siste veka, og desse fortel at pengane i år skal gå til ei svært viktig sak, nemleg hjelp til barn og unge som lid under vaksne sitt rusmisbruk.
 
Ei lita påminning vil ordføraren òg komma med.  I tida rundt desse TV-aksjonane er det ikkje uvanleg at andre går rundt på husa med  bøsser som liknar TV-aksjonen sine.  Det er ikkje alltid at desse har ærlege hensikter, og dette kan folk gjerne ha i tankane.
 
Til slutt vil Rydland oppmoda folk om å ha godt med kontantar i huset, om å ta vel i mot bøsseberarane, gje så det monnar –  og vera med på å bidra til at Fitjar i år òg kan komma ut som ein av dei mest gåvmilde kommunane i Hordaland.