Fredag 28.juni inviterer Samarbeidsrådet for Sunnhordland studentar og unge vaksne til Sunnhordlandstreff om bord i DS «Stord I».

Eit av måla med Sunnhordlandstreffet er å visa studentar og unge vaksne at Sunnhordland har eit mangfald av jobbmoglegheiter, både innan det private og det offentlege.

I tillegg er eit av framtidsmåla for regionen at studentar vender heim att etter avslutta utdanning, eller seinare som arbeidstakarar. Dette er eit ledd i utviklinga av regionen Sunnhordland.

På treffet kan alle som ynskjer å bli betre kjend med regionen møta folk frå bedrifter, kommunar og andre offentlege etatar, skriv Samarbeidsrådet for Sunnhordland på si heimeside.

Dei besøkande har høve til å utforske sine karrieremogligheiter og samstundes knyta kontaktar med framtidige arbeidsgjevarar.

DS «Stord I» ligg til kai i Leirvik hamn under Stordfest. Treffet vil finne stad frå 17:30 til 20.00. Arrangementet er gratis og har aldersgrense 18 år.