Sunnhordlandsaksjonen for misjon 2016.

Illustrasjonsfoto: Leif Arne Kalleland, NMS.

Sunnhordlandsaksjonen for misjon er eit årleg prosjekt.  – I år vert det jobba for «Opplæring av born og unge i Kamerun». Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom den lokale kyrkja i Kamerun og Det Norske Misjonsselskap, skriv Gunnvald Bjotveit i pressemedinga som du kan lese nedanfor.

Sunnhordlandsaksjonen for misjon 2016.

Sunnhordlandsaksjonen for misjon 2016 står for døra og vert avvikla i tida 10. januar – 06. mars. Dei fleste av 27 møte vert i bedehus, men òg nokre i kyrkjer. Nokre stader går fleire bygder saman om møta.  For det meste er det lokale krefter som er både talarar og møteleiarar. Slik vert det ein flott innsats av frivillige medarbeidarar. Godt å sjå at misjonsfolket finn gode løysingar når det minkar på løna tilsette.

Sunnhordlandsaksjonen er eit flott prosjekt: Vi samlast om Guds ord, vi får god informasjon om spesielle misjonsoppgåver og vi får høve til å gje til misjonen i ei tid der det kjem inn mindre pengar no straks etter storhelga.

Gjennom denne aksjonen får vi høve til å gje til eit konkret prosjekt.  I år er det «Opplæring av born og unge i Kamerun»  som vi skal få støtta.  Dette er eit samarbeidsprosjekt mellom den lokale kyrkja i Kamerun og Det Norske Misjonsselskap. 

Arbeidet i Kamerun
NMS starta sitt arbeid i Kamerun for 90 år sidan. I 1979 var der 79 misjonærarar frå NMS og like mange born. No er der ingen. Arbeidet har gjeve gode resultat. I dag er om lag 45% av dei som bur i Ngaoundéré kristne. Tenk kva dette har endra av holdningar og livskvalitet for tusen på tusen menneske. Før NMS kom til Nord-Kamerun rådde islam og animistar grunnen.  Dette gjer at den lokale kyrkja er gjort sjølvstendig og tek ansvar. Alt arbeid vert i dag leia av den lokale kyrkja med støtte og materiell frå Norge. Slik når gåvene vore lenger.

Sundagsskulen er kyrkja sitt viktigaste arbeid mellom borna. Oppslutnaden er stor og dei strevar med å få nok leiarar. Engasjerte ungdomar vert opplærde til denne oppgåva og får slik ei fin leiartrening som ein del av ungdomsarbeidet. Vi skal få vera med å gje midlar til materiell og kurs og stemne rundt om i distrikta.

Dei unge er svært aktive i kyrkja i Kamerun. Dei deltek som sundagsskulelærarar, i kor, bibelgrupper, ungdomsmøte, leirar og kurs. Dette gjev von for vekst i kyrkja. ALPHA-kurs er eit verdifullt reiskap både mellom unge og vaksne.

Mange har framleis eit hjarta for misjon og hjelp til forkomne og trengjande. No har vi sjansen til å gjera noko med det. Målet er i år å samla inn kr. 100.000,- til dette prosjektet. Aksjonsmøta vil verta kunngjorde i lokalavisene  og ved oppslag.

Dei som ikkje har høve til å koma på møta, kan senda gåva til Det Norske Misjonsselskap, Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger.
Bankgiro 8220 02 85030 og merkt med «Opplæring av barn og unge i Kamerun». 

Gunnvald Bjotveit, leiar i områdeutvalet

Møte på Fitjar:

Fitjar kyrke 10. januar

Øvrebygda bedehus 17. januar

Dåfjorden bedehus 23. januar

Osternes bedehus 24. januar

Stranda bedehus 27. januar

Fitjar bedehus 21. februar