Enova har besluttet å utlyse en ny investeringsstøtteordning for vindkraft med søknadsfrist 15.mars 2007. – I påvente av etableringen av den nye støtteordningen for fornybar kraft ønsker Enova å bidra til at vindkraftprosjekter med rettskraftig konsesjon kan igangsettes raskt. Ordningen er ment å være et "sikkerhetsnett" for investorer som i neste omgang kan velge å betale tilbake støtten for så å benytte seg av den nye støtteordningen, sier avdelingsdirektør for energiproduksjon i Enova, Ingunn Ettestøl.

I november 2006 la regjeringen fram en Stortingsmelding, St.meld. nr. 11 (2006-2007) "Om støtteordningen for elektrisitetsproduksjon fra fornybare energikilder (fornybar elektrisitet). "Olje- og energidepartementet ønsker å etablere en rammestyrt ordning der hovedtrekkene skal være kjente og forutsigbare for investorer. Ordningen er i korthet utformet som å være en innmatingsordning for vannkraft produsert av de første 3 MW installert effekt, vindkraft, bioenergi og umodne teknologier. Enova vil administrere ordningen.

– Enova håper at investeringsstøtteordningen som utlyses nå stimulerer til at det foretas investeringsbeslutninger for vindkraftutbygging i 2007, selv om rammene rundt den nye støtteordningen ikke er helt på plass, sier Ingunn Ettestøl i en pressemelding.