Linn Solveig Sørvik frå Dåfjord Næringsforum uttrykkjer uro for framtida om Selevik skue blir lagt ned. Kva øvrebygdarane meinte, var det ingen tvil om. Foto: Kjetil Rydland.

Gårsdagenes opne møte om den nye skulebruksplanen i Fitjar fylte nesten Kultursalen, hovudsakleg med folk frå krinsane Øvrebygda og Selevik.

Som kjent er det foreslått å leggja ned dei to grendaskulane i Fitjar i den nye skuebruksplanen for 2019–2023, som blei lagt ut på høyring etter møtet i utval for oppvekst og omsorg i juni. Høyringsfristen er sett til 17. september.

Skulesjef John Karsten Raunholm og rådmann Olaug Haugen hadde ikkje noko gledesbodskap med seg til møtelyden. Foto: Kjetil Rydland.

Krevjande kommuneøkonomi

Bakgrunnen er krevjande kommuneøkonomi og arbeidet med å få økonomiplanen til å gå i balanse. Årsakene er i hovudsak det nye inntektssystemet knytt til kommunereforma, auken i folketalet som reduserer småkommunetilskotet, og samasetninga av befolkninga.

Rådmann Olaug Haugen gjorde greie for dei økonomiske utfordringane til Fitjar kommune, og slo fast at kommunen må redusera driftsnivået gradvis for å kunne driva i balanse. Kommunestyret gjorde i fjor vedtak om at driftsbudsjettet i Fitjar må ned med 15 millionar.

– Me kan ikkje la vera å gjera noko! understreka rådmannen og viste til den krevjande økonomiske situasjonen til kommunen.

– Me har funne 7,7 millionar, men me må finna over 7 millionar til! slo rådmannen fast, før ho gav ordet til skulesjef John Karsten Raunholm.

Skulesjefen mislikar å måtta leggja ned skular

Skulesjefen la fram tre alternativ som administrasjonen har greidd ut. Han går inn for å leggja ned grendeskulane i Selevik og Øvrebygda, og samla alle elevane i ein 1-10-skule på Rimbareid. Dette vil gi ei årleg innsparing på rundt seks millionar.

Han viste òg to andre alternativ. Anten å leggja ned Selevik skule, og å oppretthalda Øvrebygda skule som ein 1-4-skule for dei to krinsane. Eller å oppretthalda Selevik skule, og leggja ned skulen i Øvrebygda. Men desse to alternativa vil berre gi ei årleg innsparing på rundt tre millionar.

Skulesjefen uttrykte ikkje noko glede over å leggja fram så dramatiske forslag, og oppmoda publikum om å koma med merknader og innspel.

– Det er de som kjenner nærmiljøet dykkar best; knus tala og kom gjerne med idear! sa skulesjefen til slutt.

 

Sterke innvendingar frå Selevik og Øvrebygda

– Strukturendringa ber preg av korttidsperspektiv, sa Kari Fjugstad Giske og viser til ferske tal frå SSB.

Dei viser at folketalet i Fitjar i 2040 vil vera mellom 3500 og 4000. Med den same aldersfordelinga vil det då vera mellom 506 og 578 elevar i Fitjar. Så store elevtal vil ikkje skulen i Fitjar kunna ta imot etter nedlegginga av dei to grendaskulane, slo Kari Gise fast.

Ho poengterte at utgreiinga frå andministrasjonen var svak på konsekvensanalyse, og oppmoda om å «frysa» behandlinga av skulebruksplanen eit år til me ser om me kan få inn meir pengar.

Fleire av dei som tok ordet, uttrykte stor uro over at elevane må bruka fem timar i veka på pendling. Annar Westerheim frå Selevik minte om at fylkesveg 72 frå Petterteig til Selevik ikkje er eigna til busstrafikk.

– Det handlar om framtida til Fitjar kommune, sa lærar Runar Øvrebø i ein kjensleladd, men sakleg appell.

Linn Solveig Sørvik frå Dåfjord Nærongsforum etterlyste også ein konsekvensanalyse: – Kor viktig er Selevik skule for at det skal bu folk i Dåfjorden?

Annar Westerheim slo fast at Fitjar kommune ikkje har råd til å leggja ned grendaskulane. Han minte om at Selevik-krinsen i sørvest har stått for 52 % av folketalsauken i Fitjar dei siste åra. Dette er eit resultat av ei langsiktig jobbing med utvikling i krinsen sidan 1980-talet, sa Westerheim.

– Blir skulen nedlagt, snur folk på hælen og fer til Stord! avslutta Westerheim.

Leif Helge Engelsen er rektor på Fitjar vidaregåande skule, og har fire vaksne barn som har gått på Øvrebygda skule. Han trur ikkje på stordriftsfordelar, og meinte det må vera andre tiltak som er betre enn å flytta på desse små ungane, som han uttrykte det. Han går inn for ein desentralisert skulestruktur, og trur det kan vera godt for ungane å skifta skule etter 7. klasse. Og han var klar på kva skulen har betydd for han og familien hans:

– Hadde ikkje Øvrebygda skule vore, så hadde eg nok blitt verande på Vikjo!

Kjell Magne Koløen var redd for at ungane hans ikkje vil etablera seg i Øvrebygda om skulen blir nedlagd: – La skulen vera i fred; det må gå an å få tak i dei 15 millionane!

 

Pengane manglar

Skulesjef John Karsten Raunholm skulle gjerne halde oppe grendaskulane, men han er uroleg for det samla tenestetilbodet frå kommunen:

– Kor skal me skaffa pengane frå? og til liks med møtelyden hadde han ikkje noko godt og eintydig svar.

Skulebruksplanen skal no liggja ute til høyring til og med 17. september. Utval for oppvekst og omsorg skal behandla planen i 2. oktober, og så skal han opp i formannskapet 10. oktober. Kommunestyret gjer endeleg vedtak onsdag 17. oktober.

Annar Westerheim minte om at Selevik-krinsen har stått for brorparten av folketalsauken i Fitjar dei siste åra, og slo fast at Fitjar kommune ikkje har råd til å leggja ned grendaskulane. Foto: Kjetil Rydland.