Spørsmål om kommunen si oppfølging i rusomsorga.

Fitjarposten fortalde måndag at også Dagfinn Brekke (KrF) hadde stilt spørsmål til ordføraren. Under kan de lesa spørsmåla og ordføraren sine svar.

Hei. Jeg har følgende spørsmål til ordføreren i kommunestyremøtet 18.06.2014. I forrige kommunestyre innledet ordfører med «politisk kvarter». Her ble nevnt at Fitjar har store utfordringer knyttet til rusomsorgen. I årsmeldingen for 2013 står å lese «Tenester til personar med rusproblem. Dette feltet står fram som det mest utfordrande i kommunen.» Sitat fra omsorgsplanen «Ein ser i dag at fleire utviklar rusproblem i kommunen.»

Utvalg for oppvekst og omsorg har også fått informasjon fra ulikt hold om utfordringene knyttet til rusomsorgen i kommunen. Så problemene burde være veldokumenterte. Nå er tiden moden for at kommunen viser ansvar overfor denne innbyggergruppen, deres pårørende og støtte- og behandlingsapparatet.

1) Hva er fremdriften når det gjelder modulbustader for rusavhengige?
SVAR: Vedtak om kjøp av 2-3 modulbygg på Årskog kommunetomta, vedteke hausten 2013. Det skal vera ei mellombels løysing i påvente av permanent bustad, må vera ferdig innan siste kvartal 2014. Administrasjonen arbeider vidare med saka.

2) Kan ordføreren skissere en fremdriftsplan for etablering av boliger for rusavhengige i Fitjarsjøen?
SVAR: Vedtak formannskapet 20.05.14. Utvikle Fitjarsjøen til eit LAR senter med 5-6 mindre leiligheter (hyblar) for gruppa, arbeidet må vera fullført og ferdig hausten 2015.

3) Hvilke tiltak ser ordføreren for seg på kort og lang sikt for LAR utdeling? I årsmeldingen for 2013 er det skissert at utdelingssenter, ev. interkommunalt samarbeid for utdeling skal på plass i løpet av våren 2014. I samme rapport står å lese at det er ønskelig med flere ressurser til forebygging. Hvordan henger dette sammen med revidert budsjett der det er budsjettert med 500.000 i innsparing på «vakanse heimebasert (rus)»? 
SVAR: LAR utdeling i dag skjer ved hjelp av heimetenestene og legekontor innafor ordinære ressursar. Det er ikkje ei optimal løysing, men går stort sett greitt. Ein har prøvd å få til ein interkommunale avtale på sikt men saka er uavklara framleis. På kort sikt er det inga løysing anna enn å fortsetja som før. Om det blir problematisk må ein finne lokale og bemanna dette. Administrasjonen har vurdert at innsparinga kan skje så lenge ein kan klare det utan å bemanne opp eit særskilt senter. På lengre sikt vonar ein å kunne vurdera ein samarbeidsavtale interkommunalt og det er vedteke å lage eit «LAR senter» i Fitjarsjøen når det blir ombygd.