Dagfinn Brekke (KrF)  og Helga  Nøtland Auestad (KrF) har spørsmål til kommunestyremøtet 18.06.2014. Sjå nedanfor.

«I forrige kommunestyre innleded ordfører med «politisk kvarter». Her ble nevnt at Fitjar har store utfordringer knyttet til rusomsorgen. I årsmeldingen for 2013 står å lese «Tenester til personar med rusproblem. Dette feltet står fram som det mest utfordrande i kommunen.» Sitat fra omsorgsplanen «Ein ser i dag at fleire utviklar rusproblem i kommunen.»

Utvalg for oppvekst og omsorg har også fått informasjon fra ulikt hold om utfordringene knyttet til rusomsorgen i kommunen. Så problemene burde være veldokumenterte. Nå er tiden moden for at kommunen viser ansvar overfor denne innbyggergruppen, deres pårørende og støtte- og behandlingsapparatet.

1) Hva er fremdriften når det gjelder modulbustader for rusavhengige?

2) Kan ordføreren skissere en fremdriftsplan for etablering av boliger for rusavhengige i Fitjarsjøen?

3) Hvilke tiltak ser ordføreren for seg på kort og lang sikt for LAR utdeling? I årsmeldingen for 2013 er det skissert at utdelingssenter, evt interkommunalt samarbeid for utdeling skal på plass i løpet av våren 2014. I samme rapport står å lese at det er ønskelig med flere ressurser til forebygging. Hvordan henger dette sammen med revidert budsjett der det er budsjettert med 500.000 i innsparing på «vakanse heimebasert (rus)»?

Med vennlig hilsen
Dagfinn Brekke »

Spørsmål til ymse kommunestyremøte 18.juni 2014

Etter ein heller omfattande prosess, gjorde kommunestyret på møte den 19.2.2014 vedtak om retningslinjer for oppfølging av evt. brot på plan- og bygningslova. Vidare går det fram av vedtaket at arbeidet med å følga opp sakene skulle starta . I kommunen sitt budsjett for 2014 er det teke med både inntekter og kostnader som knyter seg til dette arbeidet. Utval for plan- og miljø eller kommunestyret har så langt ikkje fått kjennskap til at arbeidet er starta opp.

Noko av bakgrunnen for at kommunestyret ville ha retningslinjer og strategi for reaksjonar mot ulovleg bygging var at fleire alt har fått straff for slikt gjennom rettsapparatet, etter ein strandsoneaksjon for nokre år sidan. Kommunen har sjølv sagt at det ligg fleire ulovlege byggesaker som det enno ikkje er teke tak i. Det er uheldig for folk si rettskjensle og respekten for lovar og reglar at slike brotsverk vert ulikt behandla.

Fitjar KrF vil difor retta dette spørsmålet til ordføraren.

Vil ordføraren bidra til at arbeidet med å følga opp ulovleg bygging, slik kommunestyret gjorde vedtak om den 19.2.2014, kjem i gang.

Med vennleg helsing 

Helga Nøtland Auestad