Fitjar kommunestyre gjekk i går som forventa inn for utbygginga av Rimbareid skule. 68 millionar kroner vart lagt i potten.

Ordlyden i det vedtaket vart slik:

Utval for oppvekst og omsorg rår formannskap og kommunestyre til å gjera slikt vedtak:
* Fitjar kommunestyre vedtek oppstart av arbeid med ny skule på Rimbareid.

* Oppdrag med nybygg og rehabilitering av Rimbareid barne- og ungdomsskule vert tildelt Engevik Tislevoll as, dersom kontraktsgjennomgangen ikkje viser vesentlege feil eller manglar ved tilbodet. I eit slikt tilfelle kan det takast opp tingingar med Engelsen Bygg as.

* Fitjar kommunestyre set totalramma for prosjektet til kr 68 millionar kroner.

* Fitjar kommune v/rådmann går i forhandlingar med grunneigar om kjøp av nødvendig tilleggsareal. Formannskapet får avtalen til godkjenning.

* Fitjar kommune nyttar ressursar tilsvarande 30 % stilling til prosjektleiing og oppfylging av utbygginga.

– Dette er strålande, seier ein glad, avtroppande skulesjef Edvin Aase etter vedtaket.