Under MOT-konserten i går heldt skulesjef John Karsten Raunholm ein sterk appell som Fitjarposten vel å leggja ut som han vart framført i Kultursalen. Appellen følgjer såleis nedanfor. Foto: FP-arkiv/HCH

«I dag vitjar MOT turneen Fitjar.

Det er ikkje utan grunn sidan Fitjar kommune er eit lokalsamfunn med MOT.
Gjennom MOT programmet har alle elevane på ungdomstrinnet fått kjennskap til MOT sine verdiar:
MOT til å leve. MOT til å bry seg og MOT til å seia nei.

Hans Petter og Martin har på ein framifrå måte gitt dykk  gode verktøy til å bli robuste ungdomar.
Robuste ungdomar som vil byggja sin eigen identitet på MOT sine verdiar.
Robuste ungdomar som trur på eigne krefter og tek bevisste val.

Ved å bry deg om andre rekkjer du ut ei hand.
Kom bli med!
Flott – der var du flink.  

Med lommelykta lyser du på det som er positivt hos andre. Det er ikkje meir som skal til for å gjera dagen annleis til eit medmenneske. Vidare vert du bevisst på, og tek avstand frå krenkjande  åtferd mobbing, ekskludering og ufine ord.

Du vert i stand til å verta ansvarleg for og medviten på dine eigne val.
Du vert i stand til å ta avstand til  alkohol og narkotika fordi du står for eigne positive meiningar.

Me ser at når ungdom får synleggjort den enorme påverknaden dei har på kvarandre, så tek  de ansvaret som føl med.

MOT logoen skal de ha som eit bindeledd for dei tankane MOT  står for. Ser de idrettsutøvarar med MOT logo på drakta så kan du seia med deg sjølv: -Sjå der er ein som byggjer livet på dei same verdiane som meg.

Me er heldige. Spira som no er lagt i Fitjar i høve MOT programmet ynskjer me skal bli ein stor blom.
Fitjar kommune er eit lokalsamunn med MOT, og i første omgang vil me kopla MOT sine verdiar inn mot Fitjar Idrettslag.

Konserten i dag er ei oppleving. Eit engasjerande show med energi, spenning og entusiasme.Samansett av profesjonelle og lokale aktørar. Noko positivt som viser det fantastiske me kan skapa i lag.

Til de som er på 7. trinn. Gled dykk til MOT programmet –til hausten. Gjennom Mot programmet vert du eit endå meir positivt menneske til glede for andre og deg sjølv. 

Til alle i salen: -VIS MOT sine verdiar i dine dagleg gjeremål.

Lukke til.