Fitjar bu- og behandlingssenter. Arkivfoto: Fitjarposten

Fitjar kommunestyre vedtok samrøystes ny tenestestandard for helse- og omsorgssektoren.

Saka har tidlegare vore oppe i utval for oppvekst og omsorg. Leiaren i utvalet, Grete Marit Veka Maraas (Sp), uttalte i kommunestyre at ho var stolt over at Fitjar kommune no får ein slik tenestestandard.

– Det er flott at det no vert enklare å sjå kva ein kan forventa. Alt står svart på kvitt. Det er ekstra kjekt at det no er med kva tenesteytaren kan forventa av tenestemottakarar, uttala Vigdis Røen Leirvik (Ap).

Bakgrunnen for den nye tenestestandaren er at pleie- og omsorgstenestene i Fitjar kommune er inne i ei omstillingsfase. Ein må difor sjå etter nye måtar å organisera på, for å kunne driva best mogleg tenester innanfor dei økonomiske rammene.

Tenestestandaren skal sikra innbyggjarane like og rettferdige tenester ut i frå dei kriteria som ligg til grunn under kvar einskild teneste. Tildeling av tenester skjer gjennom BEON-prinsippet; best effektivt omsorgsnivå.

– Målet er at brukar skal oppretthalde størst mogleg grad av eigenmestring og livskvalitet, og at eventuell reduksjon i funksjonsnivå skal førebyggast og motverke ved fyrst å sette inn tiltak som fremmar eigenmestring på eit lågast mogleg omsorgsnivå, står det i sakspapira.

KOSTRA tala viser at Fitjar har høge utgifter til kommunale helse- og omsorgstenester pr. innbyggjar, i høve samanliknbare kommunar. Ein vedtok difor i økonomiplanen 2019-2022 at ein må prøva og få kostnadane ned på kort og langt sikt. Kommunen vil auka innsatsen på førebygging, eigenmeistring og aktivitet for å motverka passivitet og einsemd.

– Tenestestandarden seier noko om føremålet med tenesta, i høve til lovverket, målgruppa og vilkår for tildeling. Standarden fortel kva brukar kan forvente av kommunen, og kva kommunen forventar av brukar.