Sunnhordland Interkommunale Miljøverk IKS (SIM) har dei mest nøgde renovasjonskundane.

Det viser ei benchmarking/undersøking som marknadsanalyseinstituttet Norfakta AS gjennomførte i vekene 22-26 i år. Oppdragsgjevar var bransjeorganisasjonen Norsk Avfall AS.

Med i undersøkinga var, forutan SIM, renovasjonsselskapa i Oslo, Bergen, Kristiansand, Drammen, Fredrikstad og Ryfylke. Alt i alt vart det gjennomført 3002 telefonintervju, 300 av desse med SIM-kundar.

På spørsmål om kor nøgd kunden er med selskapet totalt sett, oppnår SIM ein score på 77 av 100 poeng.

– Dette er svært bra samanlikna med tilsvarande undersøkingar som Norfakta har gjennomført dei siste åra, skriv prosjektleiar Øyvind Sletten i Norfakta i sin rapport.

Driftsleiar Kjell Egil Hollund i SIM er glad for dei gode tilbakemeldingane.

– For oss som arbeider med å gje sunnhordlendingane ei best mogeleg renovasjonsteneste til lågast mogeleg pris, er det kjekt å høyra at storparten av kundane våre er godt nøgde. Samstundes får me ein god peikepinn på kvar me treng å forbetra oss, seier han.

Nøgd med oppsamlingssystemet
SIM sine kundar seier seg godt nøgde med oppsamlingssystemet for dagleg avfall (73 av 100 poeng). Ingen andre selskap scorar så høgt på dette punktet. Dei SIM-kundane som ikkje er nøgde, seier at årsaka er for sjeldan henting.

4 av 10 SIM-kundar seier dei har kjennskap til kva som skjer med avfallet etter at det er samla inn. Også det er toppresultat i undersøkinga. 70% av SIM-kundane seier dei er nøgde med måten avfallet vert etterbehandla på. Storparten av dei som ikkje er nøgde med etterbehandlinga, meiner det er for lite gjenvinning og gjenbruk.

Godt informerte
2 av 10 seier dei har vore i kontakt med SIM det siste året, anten for å klaga eller anna. Dei aller fleste sa seg godt mottekne. 2% var misnøgde, avdi dei meinte ærendet deira ikkje vart følgt opp.

Nesten alle SIM sine kundar (97%) seier dei har motteke informasjon om selskapet eller avfallsordninga det siste året. Kundane svarar at dei er svært nøgde med informasjonen. 1% er misnøgde.

(Torleiv Agdestein/SIM)