Kommunestyret. Arkivfoto: Ingrid Hovstad

Kommunestyret skal denne veka vedta dei nye planane for vassforsyning, avløp og vassmiljø. Planane har engasjert, og høyringssvara har kome frå fleire hald, men ikkje alle får det slik dei vil.

Fitjarposten har følgt rulleringa av planane tett sidan kommunestyret i april 2019 vedtok planprogrammet for kommuneplanane. Sjølv om det er to planar, hadde dei felles planprogrammet, og felles planprosess.

Les ogso: Investeringane betalar ikkje seg sjølv, og det kan bli høgare vatn- og avløpsutgifter på Fitjarbuen.

Framtidig vekst

Dåfjorden næringsforum var blant dei som sendte inn høyringssvar. Dei bad om at planane måtte leggja til rette for framtidig utviding og utvikling i krinsen.

Administrasjonen svarar at ny slamavskiljar og utsleppsleidning i eksisterande bustadfelt i Dåfjord (Fiskaneset) er med som tiltak i handlingsplanen.

– Ved utbygging av planlagt bustadfelt mellom Revurda og Selevik skule skal ein etablere avløpsanlegg for kommunal overtaking. Sanering av avløp frå Selevik skule skjer samstundes med etablering av avløpsanlegg frå bustadfeltet.

Figur 6: Kart over dei fem avløpssonene i Fitjar kommune. 1. Dåfjord, 2. Koløyholmen, 3.Vestbøstad, 4.Fitjar, 5. Årskog

Ueinige om det kommunale avlaupsnettet

Medan dei fleste høyringssvara gjekk på at kommunen må ta ansvar, ynskte fleire av bebuarane rundt Slottshaugen å sleppa og kopla seg til det kommunale avlaupsnettet. Dei skreiv at dette ville bli kostbart for dei og for kommunen, og vil ikkje bidra til betre økologisk tilstand i resipent slik kommunen meiner.

Kommunen står på sitt og fortel at dei ynskjer færrast mogleg utsleppsleidningar.

– Kommunen har som målsetjing å knyte flest mogleg til kommunalt avløpsanlegg. Dette for å sikre tilstrekkeleg reinsing, ha kontroll på utsleppsmengda og utsleppspunkta til resipientane.

Vidare skriv kommunen at det skal leggjast til rette for opprydding i eksisterande avløpsforhold i randsona til avløpssonene for å auka tilknyting til kommunalt nett. Innanfor avløpsonene skal alle knyte seg til kommunalt avløpsanlegg. Slottshaugen ligg innanfor Fitjar avløpssone.

– På Slottshaugen og i Skålevik er det mange private utslepp. Fleire av utsleppa er til grunne djupner. I tillegg er fleire av reinseanlegga av eldre årgang og nokon av tomtene manglar reinseanlegg.

Kommunalt vatn til Sandvikvågen

Eit innspel som er tatt med, er Sandvik vassverk sitt, og kommunen skriv at det i planperioden skal etablerast kommunal vassforsyning til Sandvikvåg.

– Kommunen ynskjer å etablera ny leidning frå dagens Ø160 leidning i Sandvikvågvegen til Statens vegvesen sitt leidningsnett i Sandvikvåg. Kommunen vil prioritera tiltaket, men det er naudsynt med analysar på leidningsnettet og utviding av kapasitet i forsyningssystemet før leidning til Sandvikvåg kan etablerast. År for utbygging er sett til 2024/2025.

Mattilsynet råda ogso Fitjar kommune til å ta inn i planen ei utviding av Fitjar vassverk sitt distribusjonsnett fram til Osterneset og Sandvik.

Figur 17: Område aust for Fitjarstølane som kan vera aktuelt for plassering av høgdebasseng

Kva med osternesingane?

Osternes Grendalag fortalde i sitt høyringssvar at dei ynskjer å skifta ut private borehol, brønnar og uttak frå Gloppevatnet med offentleg vatn. Dei nemner ogso at det planlagde vassbassenget ved Fitjarstølane bør trekkjast nordover for å kunne dekkja Årskog og Osterneset på sikt

Vassforsyning til Osternes er kostnadsberekna i planarbeidet. Skissert tiltak er utforande å gjennomføra i eksisterande veg og særs kostnadskrevjande. Tiltaket vert vurdert ved rullering av kommunedelplanen. Planlagt høgdebasseng ved Fitjarstølane skal forsyna Årskog og framtidig kommunal vassforsyning mot Sandvikvåg og Osternes. Området som er skissert i planen er eit stort område, og det skal gjerast vidare vurderingar omkring plassering i forhold til tilkopling, storleik og trykk i leidningsnettet, skriv kommunen.

Kommunestyret skal gjera endeleg vedtak om kommunedelplan for avløp og vassmiljø, og  kommunedelplan for vassforsyning i morgon. Planperioden er frå 2020 til 2030.