Rundt 200 fylte Kultursalen under gårsdagens maratonframsyning. Foto: Kjetil Rydland.

Over 200 interesserte fitjarbuar nytta høvet til å treffa leiinga i Haugaland Kraft då Fitjar Kraftlag bad inn til informasjonsmøte i Fitjar kultur- og idrettsbygg torsdag kveld.

Det er tydeleg at dei nye tidene for Fitjar Kraftlag engasjerer fitjarbuen. Over 200 hadde funne plass i benkeradene i Kultursalen då Fitjar Musikklag innleidde det langdryge møtet med feiande flott korpsmusikk. Dei nytta høvet til ei siste øving før Siddis Jazz, som går av stabelen til helga.

Om det var den flotte musikken som gjorde utslaget, skal vera usagt, men det lange infomøtet blei ein roleg og nøktern gjennomgang av det som ligg bak den føreslegne avtalen mellom Fitjar Kraftlag og Haugaland Kraft.

Den vil gi ei lågare nettleige på 5-6000 kroner per år for ein gjennomsnittsfamilie i Fitjar. Og totalt vil Fitjar-samfunnet spara 12–14 millionar kroner om avtalen med Haugaland Kraft går i orden.

Konsernsjef Olav Linga i god dialog med ein av dei skeptiske, Ingmund Bjordal. Foto: Kjetil Rydland.

Nye tider krev nye løysingar

Styreleiar i Fitjar Kraftlag, Agnar Aarskog, drog publikum gjennom bakgrunnen for avtalen med Haugaland Kraft, men vekt på nettleiga og omsynet til dei tilsette. Nye lover og reglar gjer det vanskeleg for små kraftselskap å klara seg åleine, då krav til dokumentasjon er den same som for store selskap, som til dømes Haugaland Kraft og BKK.

Han la ikkje skjul på at det hadde gått an å driva Fitjar Kraftlag vidare om lag som før, men det ville ikkje blitt lett økonomisk. Og han såg for seg at det ville blitt nødvendig med reduksjon i bemanninga; elles ville selskapet gå med større tap.

Agnar Aarskog sa seg derfor glad for å ha fått til ein så god avtale med Haugaland Kraft, som gav eit betre bod på SKL-aksjane til Fitjar Kraftlag og det lokale kraftnetttet enn BKK. Spesielt på vegner av dei tilsette er styreleiaren letta:

– Avtalen for dei tilsette er Norges beste, eller det er ikkje langt frå! slo styreleiaren fast, og viste til at alle har fått 15 års garanti for jobb i Haugaland Kraft.

Haugaland Kraft, eit av dei mest solide kraftselskapa i Noreg

Konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft presenterte selskapet der han har vore leiar dei siste 14 åra. Han er godt kjend i området vårt etter å ha arbeidd 22 år i Aker på Stord, og hatt hytte ved Hellandsjøen.

Han gjorde greie for utviklinga i selskapet frå Haugesund Elektrisitetsverk (1909) og Karmsund Kraftlag blei etablert for rundt hundre år sidan, og fram til i dag. Han kunne visa til ein enorm verdiauke på selskapet dei seinare åra, og det er i dag vurdert til 7,6 milliardar.

Selskapet har hatt tilsetjingsstopp i fire år, og derfor kan dei ta imot alle tilsette i dei selskapa dei tek over. – Me treng alle tilsette, slo han fast.

Han var glad for å kunna invitera Fitjar Kraftlag inn på eigarsida i eit av dei mest solide kraftselskapa i Noreg.

Tidlegare rådmann Atle Tornes gav ros til styret i Fitjar Kraftlag for avtalen dei har fått til med Haugaland Kraft. Foto: Kjetil Rydland.

– Det heng høgt å bli medeigar i Haugaland Kraft, slo konsernsjefen fast.

Finansdirektør i Haugaland Kraft, Runar Areklett, har hatt ansvar for forhandlingane med Fitjar Kraftlag. Han lova at HK vil vera til stades i området vårt og vera med og byggja lokalsamfunnet etter selskapet sin desentraliserte modell.

– Beredskapen aukar; det kan de vera trygge på! slo han fast. Uansett kor det er, så er me der med ein gong!

I veridvurderingsprosessen har Halvor Grov frå advokatfirmaet SANDS vore sentral. Han er statsautorisert revisor og har 20 års erfaring frå kraftbransjen. Han slo fast at ingen andre store kraftselskap i Noreg er så solide som Haugaland Kraft.

Verdien av det som Haugaland Kraft tek over i Fitjar Kraftlag, SKL-aksjane og kraftnettet, er sett til 301 millionar kroner.

Han meinte at verdien av nettet til Fitjar Kraftlag truleg ville blitt lågare om det lokale kraftlaget hadde drive vidare på eiga hand. Han slo fast at styret hadde gjort ein god jobb.

Relativt «snille» spørsmål

Etter halvannan time med tungt fagstoff opna møtedirigent Per Bergesen for spørsmål frå salen. Dei fleste som tok ordet, lét til å vera rimeleg fornøgde med det dei hadde fått høyra.

Tidlegare Fitjar-rådmann Atle Tornes var av dei som meinte at styret i Kraftlaget har fått til ein god avtale. Frå andre blei det stilt spørsmål ved prosessen, at den ikkje hadde vore god nok.

Her var styreleiar Agnar Aarskog heilt klar:

– Eg meiner me hadde mandat frå eigarane på årsmøtet sist. Prosessen har ikkje vore dårleg! Me har informert på årsmøte og til medlemmene!

Det blei òg stilt spørsmål ved servicenivået. Det er ei kjent sak at servicen i Fitjar er svært høg, medan det har vore problem på Stord etter at Haugaland Kraft tok over der. Konsernsjef Linga slo fast at god service er ei klar målsetjing.

– Me har hatt service i særklasse på Fitjar, men er det verdt 12–14 millionar? spurde styreleiar Agnar Aarskog, og hadde svaret sjølv: – Nei!

Haugaland Kraft vil vera til stades i Fitjar

Olav Linga presiserte at det er Haugaland Kraft sin policy å vera til stades i dei områda dei etablerer seg. Det same gjeld i Fitjar.

Spørsmålet om kor konkret invitasjonen til lokale entreprenørar er, tok konsernsjefen på strak arm:

– Me inviterer her og no installatørar og entreprenørar til møte i Fitjar Kraftlag sine lokale torsdag i neste veke!

Avdelingsleiar for drift og vedlikehold  øst, Jan Erik Fedje, kunne stadfesta at Haugaland Kraft er aktivt til stades i hans område. Han kom frå Skånevik og Ølen Kraftlag, som var gjennom ein liknande prosess for rundt eit år sidan.

Han har kontor i Ølen, der dei har blitt tilført ressursar. Dei er i dag fleire tilsette ved kontoret hans enn dei var før Haugaland Kraft tok over, og han minte om at Fitjar vil få overført tre arbeidsplassar frå Tysnes.

Møt opp 22. november!

Avslutningsvis oppmoda elverkssjef Håvard Singelstad folk om å møta opp på det ekstraordinære årsmøtet 22. november. Han har svart på mange spørsmål i det siste, og tar gjerne imot fleire!

Therese Nysæther fekk det travelt med å gå rundt med mikrofonen. Foto: Kjetil Rydland.
F.v. Gisle Levåg, Geir Tore Søreide, Tore Sigurd Fitjar er engasjerte kraftlagseigarar. Foto: Kjetil Rydland.