På formannskapsmøtet i dag blei det ein del diskusjon og det var usemje om administrasjonen hadde fylgt kommunestyret sine prioriteringar. Det blei til slutt einigheit om at både den gamle brannstasjonen og det gamle huset i sentrumskrysset vert rive. Begge deler vert gjort omgåande.

Kommunestyret hadde tidlegare i år lagt fram ein plan for bruk av midlar dei blei tildelte i den såkalla tiltakspakken regjeringa kom med. Blant anna var kr. 500 000 sett av til vedlikehald skule, kr. 300 000 vedlikehald FBB/ Havnahuset, kr. 500 000 til vegvedlikehald/ skiltoppsett og kr. 350 000 til riving av gamle brannstasjonen og opprusting av området. Opprusting av sentrum generelt var og med i denne posten.
Rapporten som var lagt fram no viste at midlane alt var brukt opp sjølv om ikkje noko var gjort i sentrum. Grunnen til dette var at det er brukt eller bestilt arbeid for kr. 270 000 meir enn forutsett til vedlikehald skule, kr. 50 000 meir til FBB/ Havnahuset og kr. 100 000 meir til vegvedlikehald. Dermed vart det ikkje at midlar til opprusting av sentrum.
Dette førte til at administrasjonen måtte tåle ein heil del kritikk. Agnar Aarskog sa han var arg fordi ikkje kommunestyret sine føringar vart fylgde. Wenche Tislevoll meinte skulen måtte kunne halde det tildelte budsjettet. Alle midlane var nytta på Rimbareid skule. Også dei andre to skulane i bygda trengte vedlikehald. Harald Rydland peika på at om dei tildelte midlane ikkje haldt skulle kommunestyret ha tilbakemelding. Denne tilbakemeldinga var mangelfull. Gisle Levåg ville veta kven som hadde gjort vedtak om å bestille arbeid på kr. 250 000 til utbetring av den gamle Havnabrua. Dette var overstyring av kommunestyrevedtak meinte han.
Rådmannen var samd i deler av kritikken. Han peika imidlertid på at brukte ein for lang tid på å bestemme bruken av midlane slik at dei ikkje vart nytta eller bestilt arbeid for i år, var dei tapte. Om Havnabrua ikkje vart utbetra av desse midlane måtte ein setja av midlar på neste års budsjett.
Etter ein del diskusjon om opprustinga i sentrum vart formannskapet samde om å gjera slikt vedtak :
 
Formannskapet tek statusrapporten vedk. bruk av tiltakspakken til vitring, men vil likevel peika på fylgjande:
Formannskapet er kritisk til at prioriteringane frå kommunestyret og formannskapet ikkje er teke omsyn til.
Når det viste seg å verta overskridingar på dei ulike områdene, burde formannskapet fått melding, for å gje tilbakemelding på evnt. omprioriteringar.

Formannskapet vedtek no at rådmannen syt for at brannstasjonen vert riven og området rundt vert opprusta i tråd med vedtak i formannskapet 23.09.09.  Vidare må bustadhuset i krysset rivast og området planerast.
Tiltaka må setjast i verk straks, og finansierast av tiltakspakken og ordinært vedlikehald.