KrF sitt fylkesårsmøte sendte nyleg ut ein resolusjon om E39. Resolusjonen kan du lese nedanfor.

Uttale frå Hordaland KrFs fylkesårsmøte 13.02.13:
Ikkje akseptabelt at E39 berre er open kvar halvtime. 

Hordaland KrF sluttar seg til eit samla LO og NHO som krev ein fergefri E39 snarast mogeleg. Det er uhaldbart at livsnerva på Vestlandet kun er open for trafikk to gonger i timen. Ved å byggja fergefri E39 frå Kristiansand til Trondheim, vert det ei innsparing i reisetid på omlag åtte timar. I tillegg vil det gje reduserte transportkostnader på mange milliardar kroner. E39 bind saman nokre av landets mest folkerike regionar som samla står for den største verdiskapinga. Årsmøtet legg til grunn at gjeldande klimamål lokalt og nasjonalt blir overhaldne.

Befolkningsauken i Hordaland er stor. Transportnettet er allereie på bristepunktet mange stader, særleg i og rundt Bergen. Men ei auke på over 160.000 nye hordalendingar innan 2040, er det ein stor og påkrevd trong for investeringar i infrastruktur for å ta høgde for transportauken dette vil føre med seg.

Når det gjeld traseval er det avgjerande for Hordaland KrF at det alternativet som raskast og lettast kan la seg realisera blir valt.