Regiondirektør Bjørn Tjensvold i Sparebanken Vest.

Rekordutbetaling til allmennyttige formål frå Sparebanken

Sparebanken Vest i Sunnhordland og Rogaland har hatt ein svært sterk kunde- og resultatvekst i 1. halvår 2018, noko som vil gi rekordutbetaling til allmennyttige formål.

Det er marknadsrådgivar i Sparebanken Vest, Wenche Gunnarsjå, som kjem med dette gode nyhendet i ei pressemelding:

– Den gode veksten for banken gjeld både personkundemarknaden (PM) og bedriftskundemarknaden (BM), og sidan begge segmenta i tillegg har svært låge tap forsterkar dette resultatet positivt.

Det totale resultatet for Sparebanken Vest medfører at for neste år vil tildeling av allmennyttige midlar anslagsvis vere mellom 300 og 400 millionar kroner.

Dette medfører vidare at Sparebanken Vest kan bidra med midlar til ei rekkje gode prosjekt lokalt, som igjen kan bidra til at livet på Vestlandet blir endå litt betre.

– Særleg vil prosjekt som «Hjartebank» og «Uego» kunne bli utvikla på ein positiv måte, i tillegg til mange mindre og større lokale og regionale prosjekt, seier regiondirektør Bjørn Tjensvold.

Det er mange grunnar til banken sitt gode resultat, og kontinuerleg utvikling av nye digitale løysingar er eit særlig viktig element.

Sparebanken Vest har i første halvår lansert fleire sjølvbeteningsløysingar som forenklar kundeopplevinga:

  • Sjølvbetent løysing for å kunne auke bustadlånet i mobil- og nettbank. Sidan lanseringa i juni har over 12.000 kundar vore inne og sett på løysinga, og nærare 600 har gjennomført søknadsprosessen
  • Over 2.400 nye barnekundar gjennom enkel digital løysing for å opprette kundetilhøve for barn
  • Sjølvbetent løysing for utanlandsbetaling erstattar 17.000 årlege henvendingar til kundeservice
  • Første bank i Noreg med e-faktura som push-varsel i mobilbank