Foto: Ingrid Hovstad

Arbeidet med den nye fløya ved Fitjar sjukeheim er godt i gang.

Ein har hittil hatt eit par upårekna kostnadar under bygginga, blant anna ved at ein har kjøpt inn tappevannvarmpumpe, og ein har måtta trykktesta og skifta ut ein defekt del til sprinkleranlegget.

Det kjem ogso ei ekstrakostnad for omsorgsteknologi. Helse og sosialsjef, Anne Økland, informerte denne veka utval for oppvekst og omsorg om denne kostnaden.

– Fitjar kommune har ei satsing på teknologiske løysingar i pleie og omsorg. Målsetnaden for økonomiplanen er at digitalisering skal bidra til at kommunen tilpassar tenestene meir til innbyggjarane sine behov, gjennom effektive og nyskapande tenester.

Korleis påverkar bygginga bebuarane?

For å kunne bygge den nye fløya, reiv ein den eine avdelinga ved FBB. Ein måtte difor flytte nokre pasientar internt. Dette løyste ein på ein god måte, og nokre pasientar fekk andre rom på sjukeheimen, medan nokre flytta ned på Havnahuset.

– Den største utfordringa etter at byggearbeidet byrja ramma dagtilbodet for demente.-Dei held til i den delen av bygget der byggeaktiviteten er mest merkbar, men me løyste dette ved å leiga eit hus på Tufteland. Det er viktig å halde dette dagtilbodet ope, fortel Økland.

Den nye fløya skal vera ferdig i juli.