Fitjar kommunestyre vedtok i dag at den nye reguleringsplanen for Kråko kan leggjast ut til offentleg ettersyn.

Ein snakkar då om reguleringsplanen med plankart og føresegner som vart revidert 12.10.2011. Den gamle reguleringsplanen stadfest 28.06.2000 vert oppheva når den nye planen trer i kraft.

Vedtaket vart gjort med heimel i paragraf 27-2 i plan- og bygningslova av 1985.