Harald Rydland og Grete Marit Veka Maraas. Arkivfoto Fitjarposten

Senterpartiet og Kristeleg folkeparti meiner det er uheldig å flytta 7.klassane frå Øvrebygda- og Selevik skule til Rimbareid. Dei prøvde å få utval for oppvekst og omsorg til å opna saka att.

Leiar i utvalet, og SP-politikar, Grete Marit Veka Maraas var den som hadde meldt inn saka til utvalet. Ho meiner at å gjennomføra ei flytting av trinna ikkje vart teke opp som eit eige tiltak i skulebruksplanen, men som ein del av ei større strukturendring. Dermed var ikkje tiltaket framme til drøfting eller uttale verken for skulane, foreldra eller det politiske miljøet.

– Framlegget om å flytta 7. klassane frå Øvrebygda og Selevik skule vart fremja som eit økonomisk tiltak for å få budsjettet i balanse. Av den grunn har vedtaket ikkje sitt utspring frå innhaldet i skulebruksplanen, svarar administrasjonen.

Vidare skriv administrasjonen at dei held seg lojal til politiske vedtak, og at dei er komen langt i å setja vedtaket i verk. Blant anna har dei flytta lærarar frå Øvrebygda til andre skular i kommunen, gitt melding til Skyss om at dei må rigga transport og samkøyrt kompetansemåla på 6.trinna. Å opne opp att saka er ikkje gunstig, og administrasjonen rår politikarane å setta i verk vedtaket med å flytta 7.klassane.

Alternativt framlegg frå SP og KrF

Representant Harald Rydland fremja på vegne av KrF og SP nytt framlegg:

Utval for oppvekst- og omsorg viser til vedtak i skulebruksplan og budsjett, og meiner det er uheldig at elevane i 7.-klasse vert flytta frå grendaskulane til Rimbareid hausten 2019.

Når det gjeld økonomien i tiltaket, kan ikkje utvalet sjå at kommunen har noko å spara på dette for skuleåret 2020/21. For å sikra tilbodet fram til og med våren 2021 treng ein difor å finna budsjettdekning for ein klasse ekstra hausten 2019 og våren 2020.

Utvalet vil oppmoda formannskapet om å finna løysing på dette i budsjettet, og leggja saka fram for kommunestyret snarast råd.

Les ogso: Skulesjefen svarar Harald Rydland om flyttinga av 7.klassane i formannskapet

Går vidare med flyttinga av klassane

Representant Terje Træet (H) var sjokkert over det nye framlegget.

– Eg stiller meg heilt bak administrasjonen sitt framlegg. Å opna opp denne saka att vil skapa mykje usikkerheit, særleg for elevane.

Saman med partikollega Ole Bergesen og Arbeidarpartirepresentanten Vigdis Røen Leirvik, røysta Terje Træet for administrasjonen sitt framlegg, og det alternativet framlegg frå SP og KrF fall.