– Å rassikra E16 framfor å kryssa ein fjord der det allereie går ferje, er ei riktig og heilt nødvendig prioritering, seier NLF-direktøren. Her framfor eitt av mange ras som har gått på strekninga opp gjennom åra. Foto: Stein Inge Stølen.

– Vi har allereie i lang tid varsla at vi prioriterer bort gigantiske fjordkryssingar, som ferjefri E39, og heller prioriterer vegane mellom, seier Geir A. Mo, administrerande direktør i Norsk Lastebileier-Forbund, i ein kommentar til statsråd Hareide sitt intervju i Aftenposten i går.

– Å rassikra og breiddeutvida viktige riksvegar mellom fjordane er viktigast. Trafikktryggleik står, og vil alltid stå, i første rekke for Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og våre medlemsbedrifter, seier NLF-direktøren.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide melde i går at det ikkje er penger nok til å realisera alle prosjekta i Nasjonal transportplan (NTP)

– Dette bør ikkje komma som noka overrasking for nokon, konstaterer Mo.

Noregs farlegaste veg

E16 mellom Bergen og Voss er kåra av NRK til «Noregs verste veg». Etter å ha fått inn over 3000 forslag frå heile landet, stemte folket, over 39.000 menneske, på sin favoritt blant ti utplukka forslag. Publikum og fagjuryen var einige: E16 er Noregs farlegaste veg.

Dei ti milene er uoversiktlege, svingete og krevjande å køyra. På strekninga går det ofte ras. Køyreturen på 1,5 timar går gjennom over 30 tunnelar, mange utan lys. Kvar einaste dag køyrer 5500 kjøretøy strekninga, noko som er høgt for ei tovegsstrekning.

– Dette er ei av dei mest ulykkesbelasta strekningane i landet når vi ser tala i samanheng med talet på biler som køyrer der. På dei siste 28 åra har i snitt to menneske blitt drepne kvart einaste år på E16 mellom Bergen og Voss, fortel Geir A. Mo.

Ulykker og ras fører til hyppige vegstengingar, og einaste omkøyringsalternativ er fylkesveg 7 over Hardangervidda. Forutan å vera lite eigna for tungtrafikk, krev ruta 2-3 timar lengre tid på vegen, noko som igjen har store følgekonsekvensar.

Ingen andre med betre nytte

– Når Hareide uttaler til Aftenposten at fokus no må vera på å auka nytta av prosjekt, så kan vi ikkje finna andre prosjekt med betre nytte enn E16 mellom Bergen og Voss. Ein veg mange definerer som den viktigaste transportkorridoren mellom aust og vest, poengterer han.

Laurdag blir det konvoi frå Voss til Bergen for å protestera mot Statens vegvesen si planlagde utsetjing av prosjektet. Veka etter er det folkemøte på Voss. Begge stader vil NLF vera til stades.

– Vår bodskap er å slutta å snakka om unødvendige fjordkryssingar, men i staden gjera det som er strengt nødvendig. Vi tolkar samferdselsministeren sine uttaler slik: Vi er tvinga til å prioritera! Og då er vi ikkje i tvil om at rassikring av E16, framfor å kryssa ein fjord der det allereie går ferje, er ei riktig og heilt nødvendig prioritering, avsluttar NLF-direktøren.