Under gudstenesta i Fitjar kyrkje i dag vart dei som skal konfirmerast våren 2013 presentert for kyrkjelyden.

Det kullet som skal ha konfirmantundervising hausten 2012 og våren 2013 er eit stort kull, så kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu, som står for det meste av undervisinga saman med kyrkjelydspedagog Silje H. F. Fyllingen og sokneprest Olav Johannes Oma, har valt å dela kullet opp i ulike grupper. Nokre har allereie starta konfirmantåret med å vera med på Krik action i Bø i Telemark i juni, og nokre skal ha det meste av undervisinga si på Komfcamp i Etne i mars. Dei som ikkje vil reisa på leir skal delta på «basic» heime på Fitjar. Alle tre gruppene skal og ha ein del felles aktivitetar og alle dei konfirmantane som hadde høve til å vera med i dag vart presentert under gudstenesta. 

Kyrkjelydsprest Nobukazu Imazu, som likar å kalla seg Nobu, var både liturg og hadde preika i dagens gudsteneste. Våren 2012 vart det installert to skjermar med tilhøyrande videokanonar i kyrkja, og desse brukte Nobu under preika då han snakka om å vera frelst av Gud av nåde, med utgangspunkt i kajakkredningsmetoden The hand of God. Etter gudstenesta var det kyrkjekaffi, foreldremøte for konfirmantforeldra og til slutt fjelltur for konfirmantane saman med Ellen Vestbøstad og Nobu.

Nytt av året er at Fitjar-konfirmantane har fått si eiga heimeside der ein mellom anna kan få informasjon om alt som skal skje. Heimesida finn du her

Kyrkjelydspresten har enno ikkje full oversikt over kor mange som ynskjer å verta konfirmert på Fitjar til våren, men det kan liggja an til at det vert godt over femti stykke, og det tilseier at det i mai vert heile fire konfirmasjonsgudstenester, to laurdag 11. mai og to søndag 12. mai. Neste gong konfirmantane opptrer felles i kyrkja er under lysmessa 2. desember, men dei skal delta på minst ti gudstenester i løpet av året, så kyrkjelyden kjem til å få fleire høve til å visa at dei set pris på, og tek godt imot, årets konfirmantar.