Det vert mykje om fornying på bedehuset. Denne gongen er det bygningen det er snakk om. I perioden 21. mai og 10. juli er det såleis svært redusert møteaktivitet på huset.

I denne perioden vil det skje store endringar på innsida av huset. Trygve Eiken har lista dei opp.

Podiet

Det meste av dette arbeidet er allereie gjort.
Podiet er utvida med rundt ein meter i lengderetninga. Døra inn til materialrom er flytta 1,2 m, og det er laga rampe for rullestolar framme til venstre ved naudutgangen. Podiet er lagt opp med skjulte løysinger for straum og nødvendige kontaktar for lyd, lys og bilde.

Miksepulten

Fleire alternativ har vore presentert for plassering av miksepult for lyd og bilde. Løysinga ein har valt er å fjerne faldedører mellom hovudsal og småsal. Her vert det lagt til rette for ei vogn som skal ha plass til to personar og utstyr for styring av audiovisuelt utstyr. Vogna vert utstyrt med hjul slik at ho enkelt kan flyttast.

Vegger (hovudsal, småsal, matsal, gang)

Ein har valt å behalde brystningspanelet på veggene. Å ha gipsplater direkte eksponert for den røffe bruken som er på Bedehuset var ikkje ønskjeleg med tanke på skadar/hol. Panelet er behandle med kvitpigmentert lakk. Dette har gjeve veggen ei farga overflate utan at ein har tronge like mykje grunnarbeid i form av sparkling og grunning, som ein ville hatt dersom ein hadde valt å male panelet.
I tillegg til dette skal tidlegare måla veggar målast på nytt. Det skal òg dørene og vindaugskarmane, den akustiske veggen (bakveggen) i hovudsalen og faldedørene mellom hovudsalen og matsalen og mellom småsalen og matsalen.
Golv
Det skal leggjast same type golvbelegg i alle salar og i gangen. Golvbelegget er valt framfor andre alternativ som til dømes fliser på grunn av dei gunstige eigenskapane med omsyn til akustikk, trinnlyd og vedlikehald. Truleg vil det same golvbelegget som oppe også blir lagt i gangen i kjellaren ved inngangen til ungdomsalen og tidlegare barnehage.

Belysning
Ein skal behalde lysekronene i hovudsalen, men dei skal utstyrast med dimmer.

Teleslynge

Det vil bli lagt opp ny teleslynge.

Fargeval

Her vil me nemna at panelet vert måla kvitpigmentert lakk. Tidlegare måla flater vert måla kvite. Dragarar og andre synlege berande konstruksjonar, pluss akustisk bakvegg i hovudsal.

Arbeidet

Mykje godt arbeid er gjort på dugnad, og det vil vere behov for ytterlegare dugnad til måling av den utvendige delen av bygningen. Dei som kan tenkje seg å ta del i dette kan ta kontakt med Hans Johansen (990 41 054) eller Rasmus Fitjar (918 24 158).

Elles står firmaet Kjeldsnes AS for måling og legging av golvbelegg medan Aarskog Elektro vil stå for el installasjonane og belysninga,

Arbeidet vert koordinert og leia av Trond Stokken og Hans Johansen.

meilleur steroide anabolisant