Sigrun Heen frå SV har sendt oss eit lesarbrev om miljø. Lesarbrevet kan du sjå nedanfor.

Korleis kan me få gjennom miljøtiltak på Stortinget.

Korleis kan vi på best mogeleg måte sikre oss at vi får eit Storting der miljøvedtak vil få fleirtal og bli gjennomført? Ein borgarleg allianse med Høgre og Frp er ikkje vegen å gå. «Miljøpartiet De grønne» kan framføre miljøstandpunkt i fagkomitèane i Stortinget, men det kan også SV, og det har SV gjort.

For å få fleirtal for miljøstandpunkt må parti som ikkje har reint fleirtal sjølve, samarbeide med andre. SV har i samarbeid med Sp og Ap gjennomført viktige miljøtiltak i regjeringa og på Stortinget, sjølv om SV kunne ha komme lenger om partiet hadde hatt fleirtal åleine.

Viktigaste miljøsaka i vår tid er klimatrugsmålet. Med raud-grøn regjering har utsleppa av klimagassar gått ned med 2,3 prosent frå 2010 til 2012. Dei norske utsleppa av klimagassar er no dei lågaste sidan 1995. Programmet vidare er at dei norske utsleppa skal bli redusert med 40 prosent innan 2020.

SV har prioritert kollektivtransport og miljøvennlege bilar. Jernbaneinvesteringane er tredobla dei siste åtte åra. 27 milliardar kroner har gått til miljøvennleg transport i byane. Noreg er ebil-nasjon nr. 1 i Europa.

Lofoten, Vesterålen, Senja, Mørebankane, Jan Mayen og Skagerrak er til no verna mot petroleumsverksemd av omsyn til dei store naturverdiane desse områda representerer. Det er om å gjere at dette vernet og arbeidet for miljøet får halde fram.

Beste måten å sikre dette på, er å stemme SV.

Sigrunn Heen, SV-medlem.