Eigarane av Midtfjellet Vidkraft AS hadde med seg representantar frå Fitjar kommune, grunneigarlaget for Fitjarfjellet og entreprenørane Reinertsen og T. Stangeland under tysdagens markering av at anleggsarbeidet i Midtfjellet har starta opp.

Arbeidet har allereie pågått nokre veker, og det er laga vel 1400 meter veg oppover i nordaustleg retning frå brakkeriggen ved Olstjødno. Ole Vidar Lunde tok forsamlinga med seg til endes på denne vegen. Her oppe fekk styreleiar i Midtfjellet Vindkraft AS, Tommy Fredriksen, æra av å sprengja ei solid dynamittsalve, hans aller første. Styreleiaren kjem frå Østfold Energi AS, som eig 33,33 prosent av vindkraftselskapet. Fitjar Kraftlag eig 33,33 prosent, resten av aksjane blir eigde av Vardar Boreas AS i Drammen. Desse var representerte ved styremedlem Kristin Ankile og administrerande direktør Johannes Rauboti.

Nede ved Olstjødno heldt markeringa fram med ein liten tale ved styreleiar Tommy Fredriksen, som uttrykte stor glede over å vera med på prosjektet. Han drog kort dei historiske linene frå målemasta blei sett opp i Midtfjellet i desember 1997 og fram til i dag. Han minte om at Midtfjellet Vindkraft er eit selskap det står mykje offentleg kapital bak. Østfold Energi AS blir eigd av Østfold fylkeskommune, og 13 kommunar, medan Vardar Boreas AS blir eigd av Buskerud fylkeskommune og kommunane i Buskerud. Etter at fase 2 er bygd ut, vil vindmølleparken i Midfjellet bli den største i sitt slag i Noreg, og produsera 350 – 400 GWh fornybar energi i året «til evig tid».

Før returen til Fitjar signerte alle deltakarane på eit kart over fase 1 i utbygginga. Saman med ein del annan viktig informasjon om tiltaket blei kartet lagt opp i ein lufttett syinderboks av stål. Boksen blei forsvarleg skrudd igjen og graven ned av tre Fitjar-ordførarar i fellesskap. Her deltok noverande ordførar Harald Rydland, påtroppande ordførar Wenche Tislevoll og orføraren som har sete lengst under prosjektperioden, Agnar Aarskog. Ein stein på 10 tonn vil bli plassert oppå denne sylinderen, slik at han vil liggja trygt «til evig tid»; denne blir grunnsteinen for prosjektet.

Anleggsarbeidet vil no halda fram for fullt, i første omgang med å laga den nye tilkomstvegen gjennom Rimbareidfeltet, og med vegen vidare oppover Midtfjellet. I desember vil ein byrja arbeidet med trafostasjoenen som skal liggja ved enden av vegen i Midtfjellet, fortel prosjektleiar Jan Finne. Han er innleigt frå Dong Energy fram til 31. desember i år. Han fortel vidare at dei første vindmøllene ikkje kjem før i august 2012. Kven som skal levera desse er ikkje avklart enno, men truleg vil dei bli produserte i Danmark eller Tyskland. Med seg som assisterande prosjektleiarar har han Lars Helge Landa frå Fitjar Kraftlag og Maria Ystrøm Bislingen frå Østfold Energi AS.