No rett før jul vart det kjent at klubben er ein av  sju på landsbasis som har gjort seg fortent til ei ekstra utmerking frå orienteringsforbundet etter gode skulearrangement.

Fjerde klasse på Rimbareid skule har delteke i DNB-Challenge sitt spesielle skule-opplegg som me på Fitjar har kalla 60 grader nord junior, fortel Rolf-Atle Rolfsnes som er leiar i o-gruppa. Rolf-Atle og fire andre vaksne medhjelparar var med elevar og lærarar då dei gjennomførde  opplegget, og elevane gjorde ein flott innsats då aktivitetsdagen vart arrangert. Klassen var delt inn i grupper  som hadde kvar sin medhjelpar. Først skulle det leitast på området rundt skulen etter fem postar med ulike spørsmål. Dei neste oppdraga var ein gåtur til Kvednavegen , vassverket og vidare til Søre Stølen.  Heile tida måtte ein nytte kart for å finne fram. Undervegs dukka det opp mange  ulike postar og andre oppgåver som skulle løysast. Til slutt samla gruppene seg til grilling og kåring av vinnarlag og premiering. Det vart òg høve til leik og ein tur til rompetroll-dammen.
Siste veka før ferien  vart det arrangert ein aktivitetsdag  i Rossneset  for alle klassene på mellomsteget. Nytt kart over området  viste 20 postar som skulle finnast og stemplast på. Elevane var  topp motiverte og  sveitten rann medan dei heldt på i det fine veret, og fleire av gruppene greidde å finne alle postane innan ei fastsett tid. I følgje Rimbareid skule si nettside  kom elevane med følgjande tilbakemelding etterpå: «Dette var kjempekjekt.»
Elevane har også blitt flinkare til å lese kart og viser interesse for orientering. Då har o-gruppa lykkast med opplegget sitt,  ja ein ekstra innsats, som blir lønna med premiering i desse dagar. Om lag 100 klubbar har sendt inn rapport om sine DNB-Challenge-arrangement, og 25.000 elevar i heile landet har delteke. Gåvepakka til o-gruppa inneheld fem hovudlykter og  o-skjermar, så no er det berre å stille opp på o-gruppa sin Onsdagssprint i Rossneset annan kvar onsdag. Nattorientering er spennande både for born og vaksne, og lykt kan ein no få låne av o-gruppa. Nedanfor finn du lenkjer med meir info om orientering og 4. klasse sin innsats.
 
http://www.orientering.no/nyheter/Sider/Hodelykter%20i%20premie%20for%20DNB-Challenge%20suksess.aspx
 
http://www.rimbareidskule.no/?artID=331&;navB=1

http://www.rimbareidskule.no/?artID=332&;navB=1