Ordførarkandidat for Fitjar Sp, Grete Marit Veka Maraas har sendt oss eit nytt innlegg som du kan lese nedanfor.

 

Fitjarpatriot!

Det nærmar seg valdagen 14. september, og mykje valflesk er lagt ut på marknaden. Ikkje alt er like kjøttfullt, noko er til og med temmeleg harskt!

Me politikarar skal stå for det me lovar, og ikkje minst vera ærlege. Veljarane har lov til å krevja seriøse utspel, elles veks politikarforakta. Me i Fitjar Senterparti  meiner at me har eit godt program for dei neste 4 åra, og eg håpar veljarane les programmet vårt og valavisa før dei tar det endelege valet. Her er eit lite utval av kva me jobbar med.

Me seier nei til tvangssamanslåing av kommunar. Veljarar som er mot tvangssamanslåing kan stola på Senterpartiet, fordi vårt parti held fast på dette også sentralt. Vidare vågar me å vera skeptiske til ein stor Sunnhordalands-kommune. Lokaldemokratiet vert truleg svekka, det er svært lite sannsynleg med mange representantar frå Fitjar i eit kommunestyre for Sunnhordland. Dessutan, blir tenestene betre? Fitjar Senterparti er opptatt av at ein skal ha gode tenester på alle plan til innbyggjarane i heile kommunen. Oppgåva vår som politikarar framover, er å henta inn så mykje informasjon ein kan om konsekvensane ved å stå som eigen kommune, kontra bli med i ein storkommune. Denne informasjonen må me gje vidare til  innbyggjarane våre. På den måten kan dei ta den rette avgjerda og bli høyrt i ei folkerøysting. Den vil Fitjar Senterparti lytta til, det er heilt sikkert.  

Me opptatt av at alle i kommunen skal ha det trygt og godt. At det er gode fullverdige tenester for liten og stor, alt frå barnehage, skule, SFO og eldreomsorg. Me ynskjer å få på plass eit helsesenter, og jobbar for at ikkje akuttfunksjonen ved lokalsjukehuset vårt vert nedprioritert. Her har me gode folk heile vegen oppover i systemet som snakkar saka vår, mellom anna Kjersti Toppe. Trygge og gode skulevegar både i sentrum og i krinsane er viktige for at barna kan sykla eller gå til skulen. Dette er førebyggande helsearbeid i høgste grad. Derfor må ein stadig driva god planlegging, og me må finna oss i å betala litt ekstra på ferjebilletten for å få midlar til trafikksikring og vegutbetring. Me vil også jobba for eit betre kollektivtilbod både inn og ut av kommunen. Tidlegare i år tok eg opp saka om mobildekning i heile kommunen. Dette vil me gjera meir med! Frivillig arbeid og leggja til rette for fritidstilbod er og viktig. Slikt arbeid er medverkande til at folk vil bu i kommunen vår. Det er viktig å la ungdommen bli høyrt, og det er gledeleg at ungdomsrådet arbeider godt.

Fitjar Senterparti er også opptatt av tannhelsa til innbyggjarane. Me ynskjer på sikt å få til eit tannhelsetilbod i kommunen i lag med dei andre partia. No er det viktig å få på plass gode løysingar til Leirvik. Det er det me ser som realistisk etter at Fyket la ned tannklinikken, mot våre representantar sine stemmer. Ein annan ting Senterpartiet ser som viktig, er å få til ei frikortløysing på lik linje som ein har opp mot mellom anna legetenester. Dette jobbar me med.

I Fitjar har me eigedomsskatt, denne ynskjer me skal gå til investering. Her tenkjer me at Fitjar vassverk må byggjast ut til Sandvikvåg. Naturen, skog, sjø og matjord er og viktig å ta vare på og forvalta rett. 

Så er det berre å ynskja alle eit godt val måndag 14 september 2015.

Håpar alle nyttar røysteretten sin den dagen. 

 

Grete Marit Veka Maraas

Ordførarkandidat for Fitjar Senterparti