Bilete for illustrasjon. Her er Tore Sigurd Fitjar i gang med slåtten i fjor. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

I år har kommunane overtatt fleire landbruksoppgåver frå fylket. Det vil by på meir arbeid for landbrukskontoret, men skal ikkje gå ut over bøndene.

Norske kommunar har blant anna hatt ansvar for å dela ut tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), drenering av jordbruksjord og til skogkultur, på vegne av staten.

No skal kommunane ogso få ansvar for tilskot til skogsvegar, skogsdrift i vanskeleg terreng, tiltak i beiteområde og tiltak i utvalde kulturlandskap i jordbruket (UKL) og verdsarvområda. Tidlegare har fylket stått for forvaltninga av desse statlege ordningane, men landbruksavdelinga hos fylkesmannen skal no fungera meir som eit kompetansesenter.  

– Staten har nasjonale reglar som gjeld kvar enkelt statleg tilskotsordning. Kommunen må då forvalte midlane i tråd med dette. For nokre ordningar er det gitt eit stort lokalt handlingsrom, men dette krev at kommunen lagar eigne retningslinjer eller strategidokument.

Aase Nøttveit. Arkivfoto: Kjetil Rydland.

Nye planar i Fitjar/Stord

Aase Nøttveit, landbruksrådgjevar ved Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor(SFLMK), fortel at SFLMK er klare til å ta over fleire oppgåver frå fylket.

– Det vert nok litt meir arbeid på oss, men dei som søkjer tilskot skal ikkje merka noko til oppgåveflyttinga.

Ho fortel at det er laga nye retningslinjer for tilskot til nærings- og miljøtiltak i skogbruk for Fitjar og Stord kommunar. Desse har vore oppe politisk, og utval for plan og miljø godkjente dei utan merknadar.

– Tilskot til tiltak i beiteområde skal få nye retningslinjer til neste år. Landbruksdirektoratet rådde oss til å lysa midlane med retningslinjene fylkesmannen nytta i 2019, sidan det vart for kort tid til å laga nye i år før beitesesongen skulle starta, fortel Nøttveit.

Ikkje aktuelt

Nøttveit kan fortelja at tilskot til tiltak i utvalde kulturlandskap i jordbruket (UKL) og verdsarvområda ikkje er aktuelt for Fitjar og Stord, då me ikkje finn slike på øya. Ho kan elles nemna at ein har revidert tiltaksstrategien for SMIL-ordninga for Stord og Fitjar.

– No kan ogso private eigarar av landbrukseigedomar søkja om SMIL-tilskot, dersom det føregår ein produksjon som har rett på produksjonstilskot på eigedomen, fortel Nøttveit,

Turid Marie Lambach Fitjar. Foto: Kjetil Rydland.

Den reviderte tiltaksstrategien for SMIL-ordninga vart godkjent politisk under førre møte i utval for plan og miljø, men med ein kommentar frå representant Turid Marie Fitjar (KrF). Ho ynskja meir fokus på skjøtsel og attgroing av kulturbeita i distriktet vårt, og håpar landbrukskontoret kan ta initiativ til ei kulturbeitesamling. Utvalet stilte seg samrøystes bak framlegget til Fitjar.

– Det er enno ikkje for seint å søkja om SMIL-midlar om du er rask, avsluttar Nøttveit. Fristen går ut 15.mai.