Til tross for stor oppmerksomhet om leseopplæring de siste årene, er norske fjerdeklassingers leseferdigheter dårligst i OECD-området. NHO vil ha nasjonal skoledugnad. De dårlige resultatene fremkommer i den store internasjonale undersøkelsen PIRLS 2006 som ble offentliggjort onsdag. Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS) kartlegger leseinnsats, leseferdigheter og holdninger til elever på fjerde trinn i 45 land. Norske elever havner på 35. plass.

– Dette er foruroligende med tanke på leseferdighetenes betyding for den totale kunnskapstilegnelsen, sier NHOs direktør for arbeidslivspolitikk Sigrun Vågeng og fortsetter: – Her er det behov for en nasjonal dugnad. Foreldre, lærere, politikere og arbeidsliv må gå sammen for å heve kvaliteten i norsk skole, for dette kan vi ikke leve med i årene som kommer. Det er et alvorlig paradoks at vi som bruker så store ressurser på utdanning, både i antall lærere og i rene penger, ikke kommer bedre ut enn et svært fattig land som Moldova.

Hvis de samme tendensene viser seg i PISA-undersøkelsen som offentliggjøres 4. desember, så forsterker det, ifølge Vågeng, behovet for en omfattende offentlig debatt. PISA-undersøkelsen måler i år særlig 15-åringer i naturfag.

– Grunnen til at vi som representerer næringslivet ser svært alvorlig på dette, er at kunnskap er det vi skal leve av i fremtiden. Det er hjernekraften som utgjør nasjonalformuen, og den skal også i fremtiden være vårt viktigste konkurransefortrinn. Dette er bakgrunnen for at NHOs Årskonferanse 2008 – Kunnskapslandet Norge – stiller spørsmålet: Hvordan skal vi sikre den kompetansen vi trenger for fremtidens arbeidsliv?

PIRLS rapporten for 2006 finn du her