På toppen av Fitjar, med Litlasåto i det fjerne.

Som kjent har det gått opp for fleire av oss at Litlasåto ikkje er den høgaste fjelltoppen i Fitjar, og no har Fitjar fjellsameige bestemt seg for å lysa ut namnekonkurranse.

Under arbeidet med det nye turkartet til Stord Fitjar Turlag kom det for ein dag at det ligg ein topp like på nordsida av kommunegrensa, ikkje så langt frå Mehammarsåto, som er 677 moh., altså høgare enn Litlasåto.

Dette har lokalpressa skrive om, og det har sjølvsagt kome grunneigaren for øyra. Fitjar fjellsameige, eig Fitjarfjellet gnr. 90 bnr. 1 i Fitjar, og har ikkje tenkt å la dette gå upåakta hen. Dei har bestemt seg for å gi den ”nye” – og så lang langt namnlause – toppen eit namn. På årsmøtet sitt i vår hadde dei saka oppe.

Som grunneigar har dei heimel etter Lov om stadnamn å reisa namnesak, og det er Statens kartverk som skal setja namn i slike tilfelle. På denne bakgrunnen gjorde årsmøtet i Fjellsameiga dette vedtaket:

”Styret får fullmakt til å ta opp namnesak hos Statens kartverk for å få sett namn på det høgaste punktet i Fitjarfjellet, som ligg på fjellsameiga sin eigedom, gnr. 90 bnr. 1.
1. Det skal lysast ut namnekonkurranse for å få inn framlegg til namn.
2. Styret får fullmakt til å gje uttale til Kartverket på vegner av Fjellsameiga.”

Svaret frå namneansvarleg Erlend Trones i Kartverket, region vest, kom prompte:
”… Dersom de skal få registrert eit namn som ikkje har vore i offentleg bruk frå før, stemmer det at saka må gjennom namnesak. Men dersom de ynskjer å laga eit nytt namn som ikkje har vore i bruk tidlegare, skal saka sendast til oss via kommunen, som bør gå god for namneframlegget. …”

I svaret kom utfyllande innformasjon om korleis Fjellsameiga bør gå fram. Her blei det og anbefalt å reisa namnesak for namnet Litlasåto, då heller ikkje det er registrert i Sentralt stadnamnregister (SSR).

Etter dette svaret frå Statens Kartverk går styret i Fjellsamaiga vidare med planane om å skaffa eit høveleg namn på den høgaste toppen i Fitjar kommune. I nærmaste framtid vil dei lysa ut ein namnekonkurranse der kven som helst kan vera med. Styret i Fjellsameiga skal vera jury og senda framlegg til namn inn til Kartverket for behandling.

Styreleiar Harald Rydland i Fjellsameiga oppmodar oss derfor om å tenkja ut eit høveleg namn på den høgste fjelltoppen i Fitjar. Han tenkjer kanskje i første rekkje på dei som veit kor denne toppen er, og korleis han ser ut, men alle har høve til å senda inn sitt forslag!

Harald Rydland viser elles til annonse i lokalpressa ein av dei nærmaste dagane, og til heimesida til Fitjar fjellsameige.

Litlasåto 676 moh. – inntil nyleg rekna for den høgaste toppen i Fitjar kommune. Foto: FP-arkiv/KR.