Randi og Kristoffer Dalen, flankerte av ordførar Wenche Tislevoll og kultursjef Bente Bjelland då dei fekk næringsprisen for kort tid sidan. Foto: Kjetil Rydland.

Fitjar kommune sin næringspris for 2018 går til Randi og Kristoffer Dalen. Kulturprisen blir ikkje utdelt i år.

«Gjennom ei årrekkje har dei bidrege med store og uredde satsingar med utgangspunkt frå garden i Dalen på Fitjar.

Særskilt kan nemnast:

Engasjement i Kråko og utbygging av fritidsbustader i Kråko hytteområde.

Bygging og etablering av Fitjar sjø og camping.

Legg til rette for tradisjonell campingturisme og meir fast etablert camping. Her driftar ein og selskapslokale med matservering og catering frå eige kjøken.

Og til sist og ikkje minst den siste storsatsinga innan tradisjonelt landbruk. Dei nemnde punkta er med å fremja turisme, handel og matvaresikkerheit på ein positiv måte og er utan tvil med å setja FITJAR på karte.

Ekteparet Randi og Kristoffer Dalen er verdige vinnarar av næringsprisen 2018», heiter det i grunngjevinga til prisen.

Overraskande
Til fitjarposten.no seier Randi og Kristoffer at dette var overraskande, men svært gledeleg.

Onsdag kveld tok dei imot ordførar Wenche Tislevoll og Bente Bjelland til ein enkel blomsterseremoni i den nye floren i Dalen.

Ordførar Wenche Tislevoll la i den korte talen sin vekt på at både Randi og Kristoffer Dalen er arbeidsmennneske, som jobbar mykje.

– Og meir skal det bli, seier Randi Dalen, og legg til at ho skal overta drifta av PS Bryggekafé i Kråko.

Fitjarposten sluttar seg til gratulantane.

Sjølve prisen vil bli delt ut seinare.