Fitjar kommune har starta arbeidet med Strategisk Næringsplan 2014-2018. Denne var sterkt framme under årsmøtet til Fitjar Næringsråd i Visningssenteret på Engesund i går kveld.

Leiar i Fitjar Næringsråd, Monika Hatlevik, uttrykkjer det slik etter møtet: – Ein viktig bodskap i dette møtet var at næringsrådet og kommunen ønskjer engasjement frå bedriftene til å vere med å utforme denne nye næringsplanen. Invitasjon til Kick Off i juni kjem, og me håpar på stor oppslutning!

Det var elles ordførar Wenche Tislevoll som orienterte om planen, og ho peika mellom anna på at ein slik næringsplan, som FItjar ikkje har hatt før, vil vere ein reiskap for heilskapeleg næringsutvikling i kommunen. – I tillegg vil det vere eit inspirasjonsdokument – og ein grunnmur, sa ho.

Tislevoll kunne vidare fortelje at det er sett ned ei arbeidsgruppe som skal jobba vidare med denne planen. Den består av ordføraren (som òg er næringssjef i kommunen), styret i Næringsrådet og Lars Ove Rimmereid frå formannskapet.

– Dette skal vere eit levande dokument som utgjer ein forskjell, ikkje eit papir som vert putta i ei skuffe, understreka Tislevoll.  

Planen skal innehalda infrastruktur, kommunikasjon, opplæring, kompetanse, omdømme og marknadsføring.

– Me har forventningar til at denne planen skal få det arbeidet me driv med opp på eit høgare nivå, heiter det i årsmeldinga til Næringsrådet, som er ein interesseorganisasjon for næringslivet i Fitjar. Ved utgangen av 2012 hadde dei 56 betalande medlemsbedrifter.

Under årsmøtet fekk deltakarane vidare orientering om Visningssenteret ved Lisa Instefjord, og folk frå TV Haugaland orienterte om mogelegheita for å lage ein reklamefilm om Fitjar, finansiert av næringslivet i bygda. I tillegg vart det servert nydeleg laks. Kortreist mat i aller høgaste meining av ordet.

Val
Resultatet av valet under årsmøtet vart slik: 
Styreleiar Monika Hatlevik 1 år (attval)
Styremedlem Asbjørn Vik 1 år (ikkje på val)
Styremedlem Tom Innvær 2 år (attval)
Varamedlem Unn Vigdis Skaathun 2 år  (attval) 
Varamedlem Ole Bergesen 1 år (ikkje på val)

Valnemnd:
Randi Dalen 2 år (attval)
Valnemnd Odd Sverre Larsen 1 år (ikkje på val)

Revisor Therese Waage 1 år (attval)