Salen var full av engasjerte eigarar av Fitjar Kraftlag. Foto: Harald Johan Sandvik

På det ekstraordinære årsmøtet i Fitjar Kraftlag SA i går kveld møtte det 279 personar som representerte 390 røyster. 287 røysta for ja til transaksjonen, 103 røysta nei.

Av: Harald Johan Sandvik

Det knytta seg stor spenning til gårsdagens årsmøte i Fitjar Kraftlag, og difor var det fullt hus i kultursalen under møtet i går kveld. 279 av 286 stolar i amfiet var i bruk! Dette er rekord på eit årsmøte i kraftlaget.

– Ein må tilbake til avgjerdene rundt Midtfjellet Vindkraft for å samanlikna, men det var på det meste 160 personar på dei møta, kommenterte styreleiar Agnar Aarskog.

Styreleiar Agnar Aarskog. Foto: Harald Johan Sandvik,

Ny energilov bakgrunn for saka

Bakgrunnen for saka er at kraftbransjen står framfor store endringar. Ny energilov  seier mellom anna at det innan 1. januar 2021 må vera selskapsmessig og strukturelt skilje mellom drift av linjenettet og all anna verksemd. Etter å ha vurdert fleire modellar, har styret i  Fitjar Kraftlag (FK) landa på eit samarbeid med Haugaland Kraft (HK), der HK overtar FK sine aksjar i Sunnhordland Kraftlag (SKL) og linjenettverksemda og gjelda til FK. I mot-yting får FK eigarskap i HK.

Styreleiar Aarskog innleia møtet i går med å syna til det nye regelverket som set store krav til aktørane, og som gjer at små energiverk vert ekstra hardt ramma. Drift av linjenett må skiljast ut frå kraftproduksjon og anna verksemd. Det ville gjera at Fitjar Kraftlag måtte organiserast i tre selskap for framtida, noko som ville vera ein dyr modell å driva. Samtidig aukar konkurransen i marknaden.

– Dette har styret jobba med i fire år, og det kan ikkje skyvast på lenger. Me må vera proaktive og gjera rette strategiske val, sa Aarskog.

Diskuterte dei fire alternativa

Det var i utgangspunktet fire ulike modellar å velja mellom:

1: Samarbeid med andre små kraftlag i regionen
2: Ta FK vidare som konsern                                                                                          3: Driva som reint nettselskap
4: Samarbeid med eit større selskap.

Dei stod att med alternativ 4, og hadde forhandlingar med BKK og HK. Samarbeid med HK gav totalt ein betre avtale.

Aarskog nemnde også at FK hadde subsidiert nettleiga siste år med 1.355 mill. Linjenettet går med underskot.

Det har samtidig vore gjort store investeringar i nettet dei siste åra, inntil  10 mill. årleg. Dette vil minka dei neste åra, ned mot 3 mill. årleg.

I panelet sat frå venstre styreleiar Agnar Aarskog, møteleiar Per Bergesen, elverksjef Håvard Singelstad, styremedlemene Oddbjørg Lillenes, Mette Fitjar, Torstein Grimen, Simen Aarskog og advokat Bendik Kristoffersen. Foto: Harald Johan Sandvik

Sparar 12-14 mill. i året

Ved at HK overtar linjenettet, vil ein husstand spara 5-6.000 kr. I året, og for heile forsyningsområdet til FK vil det gi ei årleg innsparing på 12-14 mill.

Styret vil drifta det nye FK effektivt med fiber, straumproduksjon og -sal, og utvikla FK og lokalsamfunnet vidare. Det er viktig at det er eit aktivt selskap igjen i Fitjar. Valet i dag er med på å rigga framtida.

Ordstyrar Per Bergesen la vekt på at det var viktig at alle partseigarar vart høyrde, og at debatten vart sakleg.

– Styret er for pessimistiske

Første talar, Kristen Rydland, var kritisk til prosessen og meinte styret hadde vore for pessimistisk. Han meinte SKL sine aksjar var prisa for lågt, og synte til store salg i Nordland og i Finland tidlegare, der kraftselskap hadde vore prisa langt høgare.

– Fitjar Kraftlag sine aksjar i SKL skulle truleg vore 300 millionar høgare. Det er ikkje lagt fram resultat frå forhandlingane med BKK. Den framlagde avtalen med HK er dyr og dårleg, sa Rydland.

Han rådde sterkt til å gå inn for ein konsernmodell og presenterte skisse på den, og rådde til at avtalen med HK vart forkasta. Rydland hadde gått grundig inn i materialet og synte ein gjennomarbeidd presentasjon som underbygde argumenta hans.

– Vil bygda sitt beste

Neste talar var naboen, Harald Rydland, som fekk sansen for styret si tilråding i det første informasjonsmøtet. Han ville ikkje ta nokon teknisk gjennomgang, men ta stilling til viktige spørsmål som det ikkje er godt å vita det rette svaret på før seinare.

– Me har valt eit kompetent styre med god kompetanse og godt folkevit, og dei vil Fitjar Kraftlag og bygda sitt beste. Har stor tillit til vurderingane deira. Andre nettselskap har gjort ulike val, men kvittar seg med nettet. Me bør følgja styret sitt råd!

Ordførar Wenche Tislevoll minna om ar Fitjarsamfunnet står framfor veldig viktige val.

– Fitjar Kraftlag gir veldig god service, men me har skyhøg nettleige, sa ordføraren.

– Dersom me røystar nei, vert det oppseiingar på FK, men nettleiga vert den same og servicen vert dårlegare. Dersom ja, er det garanti for arbeidsplassane i 15 år, og det kjem nye oppgåver.

Tislevoll understreka kor viktig det er at Kraftlaget blir verande.

– To verksemder har glippa for Fitjar nyleg. 100.000 kroner i redusert nettleige kan vera avgjerande. HK er ein solid aktør og avtalen er god for Fitjar. Håpar alle syner ansvar og røystar ja!

Gått på talarstolen i 16 år

Roald Nilsen hadde to spørsmål: Dersom nei, må då FK delast i tre selskap, eller er det nok med to? Og kva verdi er det sett på FK sine bygningar?

Svar: Ja, tre selskap: Konsernselskap, nettselskap og anna verksemd. Og – verdien av bygningane er bakt inn i nettkapitalen.

Geir Tore Søreide støtta tilrådinga frå styret.

– Dette er ein god avtale for Fitjar og for HK, men han hadde ikkje tru på Nye Fitjar Kraftlag.

– Ingen trur at ein kan leva av det som er igjen, men me kan gjera noko med det ved neste korsveg. Men me må stemma ja til avtalen, som gir oss mykje lågare nettleige. No har eg gått på talarstolen og tala for det i 16 år, og eg gidd ikkje gjera det meir, avslutta han.

Skremselspropaganda

Kristen Rydland kommenterte at me hadde kanskje fått mykje einsidig skremselspropaganda dersom me ikkje svarar ja.

– Med eit FK som teknologibedrift vil ein ha mange fordeler, og på sikt får me nettleiga ned. Stem nei!

Atle Tornes spurde om det var teke omsyn til at transaksjonen ikkje utløyser skatt. Svar: Transaksjonen utløyser ikkje skatt.

Då rådde Tornes til å seia ja til avtalen.

– Her ligg eit godt resultat som kan gi effekt på sikt. Nettleiga er det viktigaste argumentet. Me må vera konkurransedyktige framover. Tilbodet frå BKK var dårlegare. Me må støtta avtalen!

Tidlegare Fitjar-rådmann Atle Tornes rådde til å røysta ja til avtala. Foto: Harald Johan Sandvik

Styret ville trekkje seg ved eit nei

Styreleiar Agnar Aarskog er optimist og har stor tru på Fitjarsamfunnet framover.

Men dersom det vert nei til den framlagde avtalen, trekkjer heile styret og vararepresentantane seg, og det må straks innkallast til nytt årsmøte for å velja nytt styre.

Elverksjef Håvard Singelstad svara på Kristen Rydland sitt første innlegg og tilbakeviste påstandane hans punkt for punkt.

Dersom nei, følgjer han styret og oppseiinga kjem med ein gong. Han har skrive to sider med argument for den avgjerda. Han kan ikkje gå inn i framtida med FK som konsern.

Røysta ja til alle punkta

Første røysting, skriftleg: Tema: Ja eller nei til gjennomføring av den føreliggjande avtalen og transaksjonen med Haugaland Kraft:

Resultat: 287 ja, 103 nei. Transaksjonen er vedteken.

Neste sak var vedtektsendring, §4, endring av grunnlaget for medlemskap i FK. FK sin advokat, Bendik Kristoffersen, informerte om endringane i paragrafen. Saka måtte ha 2/3 fleirtal for å verta vedteken.

Andre røysting, skriftleg val:

Resultat: 302 ja, 81 nei, 6 blanke. Endringa er vedteken.

Deretter kom sak om endring  av føremålsparagraf, §2. Her er berre gjort endringar for å tilpassa til nytt regelverk.

Tredje røysting, skriftleg val. Treng 4/5 fleirtal:

Resultat: 298 ja, 67 nei, 14 blanke. Framlegget var vedteke med 82 % av røystene.

Trekkjer seg

Styreleiaren takka for engasjementet i saka, og styret er svært nøgde med at avtalen er vedteken. Det vert spanande tider framover!

Så gjorde han kjent at elverksjef Håvard Singelstad sluttar ved årsskiftet og går over til HK. Han har vore svært viktig i prosessen, og han fekk blomar og varm takk for arbeidet han har gjort. Han vert verande i Årskog ei tid etter årsskiftet.

Elverksjefen takka styret for samarbeidet gjennom 4 ½ år. Det har vore både spanande og utfordrande år for han i Fitjar.