Her frå planlegginga av cupen. Foto: Ingrid Hovstad

Ungdomsrådet i Fitjar meiner helsetenestene for unge i Fitjar er bra, men at informasjonen om kva tilbod som eksisterer er for dårleg.

Eirin Moldestad Oma og Eline Fitjar Hjelle sendte i februar eit brev til Fitjar kommune på vegne av Fitjar ungdomsråd der dei tok opp saka.

I brevet skriv dei at svært få av ungdommane på Fitjar veit at helsestasjonen på Fitjar eksisterer. Dei hevdar at det ikkje er nok informasjon som går ut om at tilbodet eksisterer, eller om når, og korleis ein nyttar tilbodet.

Eirin Moldestad Oma og Eline Fitjar Hjelle har skrive brev på vegne av ungdomsrådet. Foto: Ingrid Hovstad

Piner seg unødvendig

– Mange på ungdomsskulen går heller ikkje til helsesøster på skulen fordi dei har høyrt rykte om lang venteliste. Dei treng hjelp, men orkar rett og slett ikkje å bli pina ved å vente, skriv dei i brevet.

Dei håpar kommunen vil informera og reklamera meir om tilbodet, slik at ungdommen i Fitjar som treng det kan få hjelp.

Helsestasjon for unge kvar onsdag

Leiande helsesjukepleiar i Fitjar, Linn Therese Olaussen, takkar for brevet. Ho syntest det er flott at ungdomsrådet etterspør informasjon, og spør no ungdomsrådet om hjelp til å få ut informasjon om tenestene som eksisterer i Fitjar.

Vidare i brevet kjem Linn Therese Olaussen med informasjon om tilboda som finnes i Fitjar.

– Helsestasjon for ungdom har ope kvar onsdag kl. 13 – 15. Ein treng inga timeavtale, men kjem berre innom. Ein kan få dokumentasjon på at ein har vore der til lærar/skulen. Her kan de snakka med helsesjukepleiar/jordmor/lege om alt de lurar på, skriv Olaussen.

Tidlegare helsesøster, no helsesjukepleiar

På skulane skal det vera plakatar om når helsesjukepleiar er der.

– Hjå helsesjukepleiar(ny tittel for helsesøster) i skulen kan ein ta opp det ein har behov for. Me har teieplikt, slik at hovudregelen er at det me snakkar om blir hjå oss, men det finns nokre unntak. Dette kan me forklare meir munnleg. Ein kan få dokumentasjon på at ein har vore hjå helsesjukepleiar.

Olaussen skriv at det siste året har det vore mindre helsesjukepleiardekning i tenesta enn det som er ynskjeleg i høve anbefalingar. Dette skuldast delvis sjukefråvær, at nokre har slutta og at kommunen har teke vekk 20 % frå tenesta på grunn av budsjettsparingar.

– Dette har i hovudsak gått utover skulane, då det i periodar har vore mindre helsesjukepleiardekning i skulane. Me syns dette er svært leit, men når me har redusert ressurs, er me plikta å prioritere dei minste barna (0 – 5 år) på helsestasjonen. Me jobbar stadig med å få auka opp ressursar i tenesta, og som nemnt i avisa har me søkt på tilskotsmidlar frå Helsedirektoratet for 2019, skriv Olaussen.

Dei engasjerte ungdommane gler seg til vidare dialog med kommune. Foto: Ingrid Hovstad

Svært nøgd med svaret i frå kommunen

Ungdomsrådet diskuterte svaret i frå kommunen på møtet dei hadde på onsdag. Dei var svært nøgd med responsen i frå kommunen, og ynskja svært gjerne å møta kommunen til vidare dialog.

Ungdomsrådet hadde fleire gode idear til korleis ein kunne spreia informasjon om helsetilboda for unge. Dei ynskjer seg plakatar på skulen, informasjon på sosiale medium og besøk på skulen i frå Linn Therese Olaussen, eller nokon andre frå kommunen. På eit slikt møte meinte dei at alle i frå 7. til 10.klasse burde delta. Ungdomsrådet tek med seg alle desse ideane til eit møte med kommunen.