Arkivfoto: Ingrid Hovstad

NVE la i dag fram kor dei meiner det er eigna med vindkraft i Noreg. Fitjar og Stord var med i eit av dei tretten områda dei meinte var mest eigna.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la i dag fram forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land til Olje- og energidepartementet. Forslaget kom i to delar, der den første delen var oppdatert kunnskapsgrunnlag om verknadane av vindkraft på omgivnadane. Del 2 var sjølve kartet, det dei peika ut dei mest eigna områda for vindkraft.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund fortalde at dei no peikar ut 13 område som dei mest eigna, og viste eit noregskart med 13 grøne flekkar på.

Han la stor vekt på at kartet ikkje må ikkje lesast som at det er fritt fram for vindkraft på dei merka områda.

NVE sitt kart over dei 13 mest eigna områda for vindkraft på land.

Rapporten seier at Sunnhordland og Haugalandet har gode produksjonsforhold for vindkraft, og er eit av dei 13 områda NVE har vurdert til å vera mest eigna for produksjon i eit kraftsystemperspektiv.

– I det utpekte området er det samtidig mange viktige miljø- og samfunnsinteresser knytta til blant anna fugl, friluftsliv og busetnad. På tross av disse interessene står det utpeikte området fram frå eit nasjonalt perspektiv som eit av dei mest eigna område for ny vindkraftutbygging, står det i rapporten.

– I denne vurderinga har me lagt mykje vekt på dei gode føresetnadane for nettilknytning, står det vidare.

NVE peikar også på at Stord er bra eigna til vindkraft grunna eit godt utbygd straumnett.

– Nettmessig er dette området eit av dei mest eigna områda for vindkraft. Statnett sine analyser viser at det kan byggast mykje ny vindkraft her utan at den lokale kraftprisen fell vesentleg. Dette er eit teikn på at det ikkje vil oppstå større flaskehalsar i transmisjonsnettet som gir behov for større investeringar.

Det vert vist til at regionen har stort industriforbruk, som gjer at det kan gjerast store investeringar i transmisjonsnettet lokalt.

– Jo nærmare dei store forbrukspunkta vindkraft vert bygd, jo meir ledig kapasitet vil det vere i transformatorstasjonane. Mesteparten av forbruket i området er rundt Haugesund, Stord, Husnes og Kårstø.

NVE viser til at det er god kapasitet til ny produksjon i Stord transformatorstasjon.

Framlegget for nasjonal ramme for vindkraft skal no på høyring.

Ei vidare vindkraftutbygging på Stordøya har skapt stor tverrpolitisk motstand både i Stord og Fitjar kommune.